Logo

Joy Dunlop

 • 5
  Broadcasts
Live Joy Dunlop Radio Artist-inspired radio
  1. Song
   01
   Nach truagh leat mi ‘s tu ‘n Èirinn
   Joy Dunlop
  2. Song
   02
   A Mhairead nan cuiread
   Joy Dunlop
  3. Song
   03
   Air a’ ghille, tha mo rùn
   Joy Dunlop
  4. Song
   04
   Puirt a beul – A Mhisg a chuir an Nollaig oirnn, Gur h-e ‘n gobha biorach odhar, Meal do bhrògan
   Joy Dunlop
  5. Song
   05
   Òran na bantraich
   Joy Dunlop
  6. Song
   06
   Bithibh aotrom ‘s togaibh fonn
   Joy Dunlop
  7. Song
   07
   Hi horo ‘s na horo eile
   Joy Dunlop
  8. Song
   08
   Suidhidh sinn a mhàin gu socair
   Joy Dunlop
  9. Song
   09
   Nochd gun chadal
   Joy Dunlop
  10. Song
   10
   Taighean geala
   Joy Dunlop
  11. Song
   11
   Puirt ‘s dannsadh – Poca sìl an t-sealgair, Dhiùlt am bodach fodar dhomh, Bodachan a’ ghàrraidh, Còta nighean Dhòmhnaill Dharaich
   Joy Dunlop
  12. Song
   12
   Thig am bàta
   Joy Dunlop
 • Fiere
   
  1. Song
   01
   Faca sibh Raghnaill no Ailein? (Have you seen Ronald or Allan?)
   Joy Dunlop
  2. Song
   02
   Fiere
   Joy Dunlop
  3. Song
   03
   Reothadh (Frost)
   Joy Dunlop
  4. Song
   04
   Darling
   Joy Dunlop
  5. Song
   05
   Fhir lurach ‘s fhir alainn (O bonnie man, lovely man)
   Joy Dunlop
  6. Song
   06
   Fireworks over Bressay Sound
   Joy Dunlop
  7. Song
   07
   Maid
   Joy Dunlop
  8. Song
   08
   The Lost Licht
   Joy Dunlop
  9. Song
   09
   Two Birds
   Joy Dunlop
  10. Song
   10
   The Light Gatherer
   Joy Dunlop
  11. Song
   11
   Coimhead Iad (Watch Them)
   Joy Dunlop
  1. Song
   01
   Ma phòsas mi idir, cha ghabh mi tè mhòr (If I marry at all, I won’t wed a big girl)
   Joy Dunlop
  2. Song
   02
   An Roghainn (The Choice)
   Joy Dunlop
  3. Song
   03
   Hì il o 's na hug i hò ro
   Joy Dunlop
  4. Song
   04
   ‘S daor a cheannaich mi phòg (Dearly I paid for the kiss)
   Joy Dunlop
  5. Song
   05
   Buain na rainich taobh Loch Èite (Cutting bracken beside Loch Etive)
   Joy Dunlop
  6. Song
   06
   Puirt à beul Earraghàidhealach (Argyll mouth music)
   Joy Dunlop
  7. Song
   07
   Eilean Luinn (Isle of Luing)
   Joy Dunlop
  8. Song
   08
   Cumha Chailein Ghlinn Iubhair (Lament for Colin Campbell)
   Joy Dunlop
  9. Song
   09
   ‘S fhada an sealladh (Distant is my view)
   Joy Dunlop
  10. Song
   10
   Crònan Charsaig (Carsaig’s lullaby)
   Joy Dunlop
  11. Song
   11
   Taigh an Uillt (Taynuilt)
   Joy Dunlop
Loading
Cancel
Done 100

Are you sure that you want to delete this?

Cancel Delete