Stokowski's Symphonic Baroque-logo

Stokowski's Symphonic Baroque

Leopold Stokowski