AWR Jingpho / Kachin / Chingp'o-logo

AWR Jingpho / Kachin / Chingp'o

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Jingpho language.

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Jingpho language.
More Information

Location:

Pyin U Lwin, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast about Health, Family Life and Spirituality from Adventist World Radio in Jingpho language.

Twitter:

@awrweb

Language:

Tibetan

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

Mo" so byu myu" qe tau mae" ngaui bau dug no khyo dalam jo, na shi"ra". The Sabbath day for the People of God

5/1/2019
More
knowledge.Ayo,qo" shi" au+Yao" lo, khug mae za: Lhaovo dao zham"

Duration:00:28:58

Wenyi lam hta kung ai lam. Maturity in Spiritual life

1/1/2019
More
knowledge.Madu kyu hpyi Ja chyum ga ga san daw5

Duration:00:28:57

Yesu a ma prat. Chilkdhood of Jesus Part2

12/18/2018
More
special X'mas songs.Karai mungga X'mas yungwi shakawn mahkawn nsen ni

Duration:00:28:57

Meshia hte seng ai myihtoi ga daw1. Prophecy for the mesiah Part2

12/17/2018
More
knowledge.X'mas shakawn mahkawn ni Manu dan ai jinghpaw ga malai part4

Duration:00:28:57

Yesu Hkristu a shingdu labau maumwi daw1. History Back ground of Jesus in the earth part2

12/16/2018
More
knowledge.X'mas shakawn mahkawn ni Manu dan ai ga shagawp daw5

Duration:00:28:58

Khristu da" khyo' nyhoem: zi yo bug thu sheung" jhu". Christ incarnation Part2

12/15/2018
More
X'mas praise and worship program. X'mas cung" ngei thui: yo kangso mung dang:

Duration:00:28:57

Aseing byid: da" nheig khyeug khyoo:. God's mercy for us

12/14/2018
More
knowledge.X'mas doem ju" bye: Lacid' dang khyang

Duration:00:28:58

Gyaug pho" ra" ru. Dangerous

12/13/2018
More
Lhaovo Christmas songs. Tugyu gelang + Ngaui bau Christmas

Duration:00:28:57

Yesu a ma prat. Childhood of Christ

12/12/2018
More
Health talk.Hkristmas shahkawn mahkawn n'sen Sate ana mai tsi

Duration:00:28:57

Jaw kau ai hta lu la ai lam. Give and get

12/11/2018
More
health talk.Hkristmas shakawn mahkawn n'sen Ma kaji hpe sau dat jaw sha ai lam

Duration:00:28:58

Hkristu hte rau magam bungli galaw ai sak hkrung lam. We work with Christ

12/10/2018
More
health talk.Hkristmas shakawn mahkawn n'sen ni Protein rawng ai lusha

Duration:00:28:58

Hkristu hta kara hpaji lu la na lam mungga. We get wisdom of God in Christ

12/9/2018
More
health talk.Hkristmas shakawn mahkawn n'sen ni Vitamin C lu sha

Duration:00:28:58

Gi' khoo da" pyaid xau". Remind for ancient days

12/8/2018
More
Lachate gospel songs. Yesu gung thid'

Yesu ri: ngeig pyan khyoo:. Deny to Christ

12/7/2018
More
Lachate Hymns. Hang we' ge re"

Luka ngaui bau lau dao1. Message from Luke chapter1

12/6/2018
More
Culture songs.Khristmas ngaui" thoe Yesu Khau myung: va" ji:

Duration:00:28:57

Sumsing mungdan na anhte a Karai Wa nga nga ai. Our Heavenly Father

12/5/2018
More
Health talk.Jinghpaw shakawn mahkawn n'sen Sinda chyat yang

Duration:00:28:57

Hkristu a chyoi pra grau reng ai aprat shingna lam. The nature Holy life of Christ

12/4/2018
More
Knowledge.Jinghpaw shakawn mahkawn n'sen Jinghpaw ga malai

Duration:00:28:57

Karai Kasang a kasha. The son of God

12/3/2018
More
health talk.Jinghpaw Hkristmas mahkawn Asak a shim lam

Karai Kasang a mau hpa tsaw ra myit. Wonderful love of God through Christ

12/2/2018
More
knowledge.Hkristmas yungwi mahkawn n'sen ni Myit shadang ai majaw nchye masu su yang mara tai wa sai

Duration:00:28:57