AWR Nepali - Sabbath School-logo

AWR Nepali - Sabbath School

Adventist World Radio

Daily Daily Sabbath School programs in Nepali about spiritual life.

Daily Daily Sabbath School programs in Nepali about spiritual life.
More Information

Location:

Katmandu, United States

Description:

Daily Daily Sabbath School programs in Nepali about spiritual life.

Twitter:

@awrweb

Language:

Nepali

Contact:

AWR Asia/Pacific Ruko Palm Spring, Blok A-4 #6-8, Batam Center 29461, Batam Indonesia (62) 778-460318


Episodes

Armageddon and Mount Carmel: Part 1 आर मागेडडोन र कार्मेलको पहाड भाग १

6/20/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:16

Armageddon आर मागेडडोन

6/19/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:02:29

Babylon Is Fallen बेबिलोनको पतन भयो

6/18/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:05:05

The Wine of Her Wrath प्रचण्ड क्रोधको मद्य

6/17/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:47

बेबिलोन र आर मागेडडोन

6/16/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:01:59

Conclusion of God’s Seal or the Beast’s Mark परमेश्वरको सिलबन्दी कि पशुको आप संक्षेपमा

6/15/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:01:58

The Sabbath as the Seal सावथ परकमेश्वरको छाप वा सिल

6/14/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:02:52

The Mark of the Beast पशुको छाप

6/13/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:04

The Seal of God परमेश्वरको सिल वा छाप

6/12/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:03

The Beast and False Worship पशु र असत्य तथा नक्कली पूजा, आराधना

6/11/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:04:12

God’s Sign Identifying His People परमेश्वरका जनहरु को को हुन भनेर चिनाउने उहाँको चिन्ख

6/10/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter :Pr Umesh Pokharel, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:10

God’s Seal or the Beast’s Mark ? परमेश्वरको सिलबन्दी कि पशुको आप ?

6/9/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:16

Conclusion of America and Babylon अमेरीका र बेबिलोन संक्षेपमा

6/8/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:02:48

Come Out of Her, My People हे मेरा जनहरु हो, बेबिलोन रुपी आस्थाको थलोबाट निस्केर आउ

6/7/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:04:36

Babylon the Great बेबिलोन महान छ

6/6/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:05:57

An Issue of Worship कसको पुजा गर्ने भन्ने बिषय

6/5/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:05:54

The United States in Prophecy भबिष्यवाणीमा उल्लेखित गरिएको संयुक्त राज्य अमेरिका

6/4/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:05:08

Deadly Wound Healed घाइते चोटहरु निको भएको

6/3/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:05:29

America and Babylon अमेरीका र बेबिलोन

6/2/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada /

Duration:00:04:11

Conclusion of End-Time Deceptions अन्तमा हुने अनेकौँ धोकापर्ण कामहरु संक्षेपमा

6/1/2018
More
Adult Sabbath School ,Bible, Study ,in ,Nepali, / Presenter : Umesh Yaman Thapa, Studio Works: Rajesh Hada

Duration:00:03:56