AWR Ukrainian FSP-logo

AWR Ukrainian FSP

Adventist World Radio

Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.
More Information

Location:

Kiev, United States

Description:

Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Twitter:

@awrweb

Language:

Ukrainian

Contact:

AWR Europe 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

UKRKV_FSPX_20180330_6

3/30/2018
More
Äåïðåñ³ÿ êðèçà äóø³ / 1.Îáìàíóò³ íà䳿. / 2.Âîëîä³ííÿ åìîö³ÿìè. / 3.Äåïðåñ³ÿ âèíèêຠ³ç-çà íåãàòèâíèõ äóìîê. / 4.Äîâ³ðà Ãîñïîäó. / 5.Íå ìîæíà ïðîïóñêàòè ÷åðåç ñåáå âñþ ³íôîðìàö³þ. / 6.Æåðòâà íà Ãîëãîô³. / 7.ßêå íàøå ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó? / 8.Ðåêîìåíäàö³¿ Ñëîâà Áîæîãî. / 9.Êíèãà ïðîðîêà Àâàêóìà.

Duration:00:04:48

UKRKV_FSPX_20180326_2

3/26/2018
More
ѳì'ÿ ï³ä ïðèö³ëîì / 1.Äðóæíà ñ³ì'ÿ çàïîðóêà ñòàá³ëüíîñò³. / 2.Âïëèâ íà îòî÷óþ÷èõ õîðîøî¿ ñ³ì'¿ / 3.Íàïàäêè íà ñ³ì'þ. / 4.Îäíîñòàòåâ³ øëþáè. / 5.Ãðîìàäÿíñüêèé øëþá. / 6.Ñîäîì³ÿ. / 7.Áîæ³ ðåêîìåíäàö³¿.

Duration:00:04:48

UKRKV_FSPX_20180323_6

3/23/2018
More
Ïðèò÷à ïðî ñòàâëåííÿ äî áëèæí³õ / 1.Ïðèò÷à ïðî áàãà÷à òà Ëàçàðÿ. / 2.Âèïàäêè íåâ³ðíîãî òëóìà÷åííÿ Á³á볿. / 3.Ñóòü ïîíÿòòÿ "äóøà" â Á³á볿. / 4.гçíèöÿ ì³æ ñëîâàìè "ëþäèíà º äóøåþ" òà "ëþäèíà ìຠäóøó". / 5. Ñâÿòîìó Ïèñàíí³ í³äå íå ñêàçàíî ïðî áåçñìåðòíó, àáî â³÷íî³ñíóþ÷ó äóøó. / 6.×è äîêàçóº ïðèò÷à ïðî áàãà÷à òà Ëàçàðÿ òå, ùî ëþäèíà ìຠáåçñìåðòíó äóøó? / 7.ßê íåâ³ðíî òëóìà÷àòü ïðèò÷ó ïðî áàãà÷à òà Ëàçàðÿ? / 8.Ïîñë³äîâíèé ðîçá³ð ïðèò÷è ïðî áàãà÷à òà Ëàçàðÿ. / 9.×è ðîçïîâ³äຠïðèò÷à ïðî...

Duration:00:14:43