AWR Ukrainian Health-logo

AWR Ukrainian Health

Adventist World Radio

Здоров'я, поганий настрій, Піклування про власне здоров'я, раціональне харчування і здоровий Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Здоров'я, поганий настрій, Піклування про власне здоров'я, раціональне харчування і здоровий Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.
More Information

Location:

Kiev, United States

Description:

Здоров'я, поганий настрій, Піклування про власне здоров'я, раціональне харчування і здоровий Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Twitter:

@awrweb

Language:

Ukrainian

Contact:

AWR Europe 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

UKRKV_HLPX_20180328_4

3/28/2018
More
ßê óíèêíóòè íåðâîâèõ çðèâ³â? / 1.Ùî òàêå íåðâîâèé çðèâ? / 2.Ñòàä³³ íåðâîâîãî çðèâó. / 3.Ïðîô³ëàêòèêà íåðâîâèõ çðèâ³â. / 4.Ïîðàäè àïîñòîëà Ïàâëà ó áîðîòüá³ ³ç íåðâîâèìè çðèâàìè. / 5.Ùî âïëèâຠíà íåðâîâèé çðèâ? / 6.Ãîñïîäü - íàø ïîì³÷íèê ó ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Duration:00:04:58

UKRKV_HLPX_20180321_4

3/21/2018
More
Çäîðîâ'ÿ ³ çàêîíè / 1.Çäîðîâ'ÿ º îäíèì ç îñíîâíèõ äæåðåë ùàñòÿ. / 2.Íàøå â³äíîøåííÿ äî çäîðîâ'ÿ. / 3.Ïðè÷èíè ð³çíèõ çàõâîðþâàíü. / 4.Íàñë³äêè ãð³õîïàä³ííÿ. / 5.Áîæèé ïëàí ñïàñ³ííÿ. / 6.Êîðèñòü ô³çè÷íèõ âïðàâ. / 7.Øê³äëèâ³ çâè÷êè òà ¿õ ïàãóáí³ñòü. / 8.Áîã áàæàº, ùîá ìè áóëè çäîðîâèìè.

Duration:00:14:01

UKRKV_HLPX_20180314_4

3/14/2018
More
ß äèâíî óòâîðåíèé / 1.Íàéâåëè÷í³øèì ç óñ³õ ìåõàí³çì³â º ëþäèíà. / 2.ßê óòâîðåíà ëþäèíà? / 3.Áîã ñòâîðèâ ëþäñüêèé îðãàí³çì íàéäîñêîíàë³øèì. / 4.Ñêëàäîâ³ ëþäñüêîãî ò³ëà. / 5.Ëþäèíà ñòâîðåíà çà ïîäîáîþ Áîãà.

Duration:00:04:49

UKRKV_HLPX_20180307_4

3/7/2018
More
Øëÿõ ó íàïðÿìêó çäîðîâ'ÿ / 1.̳æ ïñèõ³÷íèì ³ ô³çè÷íèì çäîðîâ'ÿì ³ñíóº ò³ñíèé çâ'ÿçîê. / 2.Äóæå áàãàòî õâîðîá º ðåçóëüòàòîì ðîçóìîâî¿ äåïðåñ³¿. / 3.Ñóòí³ñòü âèñëîâó "ó çäîðîâîìó ò³ë³ - çäîðîâèé äóõ". / 4.Îïòèì³ñòè÷íå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ ñïðèÿº äóøåâíîìó òà ô³çè÷íîìó âèë³êîâóâàííþ. / 5.Ñèëà âîë³ äîïîìàãຠáîðîòèñÿ ç õâîðîáîþ. / 6.Äëÿ îäóæàííÿ äåêîìó òðåáà çì³íèòè ñâ³é ñïîñ³á ìèñëåííÿ. / 7.Ëþäèíà ïî÷èíຠõâîð³òè, ÿêùî ïîçáàâèòè ¿¿ áàäüîðîãî íàñòðîþ. / 8.̳æ íàøèìè ðîçóìîì ³ ò³ëîì ³ñíóº ò³ñíà...

Duration:00:14:43