Addysg Cymru | Education Wales-logo

Addysg Cymru | Education Wales

Education Podcasts

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Location:

United Kingdom

Description:

Sgyrsiau bywiog ar bynciau sy'n effeithio addysg, addysgwyr a dysgwyr yng Nghymru heddiw | Lively conversations on topics affecting education, educators and learners in Wales today

Language:

English


Episodes

Mae’r Gymraeg yn perthyn i ni gyd

3/1/2022
Trigain mlynedd wedi araith Saunders Lewis Tynged yr Iaith, nae’r Gweinidog dros Addysg a’r Gymraeg, Jeremy Miles AS yn amlinellu ei weledigaeth ar gyfer dyfodol y Gymraeg. Gallwch weld yr araith ysgrifennedig yma: https://llyw.cymru/maer-gymraeg-yn-perthyn-i-ni-i-gyd. Cymraeg belongs to us all: The Minister for Education and Welsh Language, Jeremy Miles MS outlines his vision and direction for Cymraeg sixty years on from Saunders Lewis’ famous speech Tynged yr Iaith. This podcast is...

Duration:00:33:38

Education Reform in Wales – Minister Jeremy Miles Answers Your Questions

11/18/2021
In this podcast, the Minister for Education and the Welsh language, Jeremy Miles MS, talks candidly about his vision for the Curriculum for Wales. He gives us his take on the challenges and opportunities that lie ahead as we move towards its implementation in 2022.

Duration:00:18:22

Diwygio Addysg Cymru- mae’r Gweinidog, Jeremy Miles yn ateb eich cwestiynau.

11/18/2021
Yn y bennod hon mae’r Gweinidog Addysg a’r Iaith Gymraeg , Jeremy Miles AoS, yn datgelu ei weledigaeth ar gyfer y Cwricwlwm i Gymru. Mae’n siarad yn agored am yr heriau a’r cyfleoedd sydd yn ein hwynebu wrth inni symud ymlaen at ei weithredu o 20022 ymlaen.

Duration:00:20:51

Professor Charlotte Williams: Bringing Black and Minority Ethnic Histories into the Welsh Curriculum

10/27/2021
Cymru fydd y genedl gyntaf yn y DU i wneud addysgu hanes Pobl Dduon, Asiaidd ac ethnig lleiafrifol yn orfodol yng nghwricwlwm yr ysgol. Yn y podlediad hwn mae Dr Anita Shaw yn siarad â'r fenyw a chwaraeodd ran bwysig wrth ddod â'r newid nodedig hwn yn ei gylch. Mae'r Athro Charlotte Williams OBE yn ferch i fam Gymraeg a thad o Guyana ac mae hi'n rhannu ei phrofiadau o dyfu i fyny yn Llandudno fel yr unig ddisgybl du yn ei dosbarth. Clywn am ei chenhadaeth i'w gwneud yn hawl pob disgybl i...

Duration:00:31:16

Beyond Covid: Learning In The Next Phase

5/26/2021
Mike Bubbins talks to practitioners about their experiences during Covid. What lessons did they learn, what approaches will they take in the next phase? All part of a ‘national conversation’ on learning and teaching, set to continue as we realise the new curriculum.

Duration:00:26:47

Addysgu wedi Covid: y camau nesaf

5/26/2021
Mae Ffion Dafis yn sgwrsio gydag ymarferwyr am eu profiadau yn ystod Covid. Pa wersi a ddysgwyd, a pha ddulliau y byddan nhw'n eu defnyddio wrth fynd ymlaen i’r cam nesaf? Mae hwn yn rhan o’r ‘sgwrs genedlaethol’ ar ddysgu ac addysgu, fydd yn parhau wrth inni wireddu’r cwricwlwm newydd.

Duration:00:30:10

How Does Your Child’s Education Work During Lockdown?

5/13/2020
If you’re a stressed parent or carer trying to educate children at home during the Covid 19 lockdown - help is at hand. Mike Bubbins talks to teachers – who also have children at home - about distance learning, the role of schools, and why parents needn’t feel pressured to ‘teach’.

Duration:00:25:14

Sut mae addysgu adref yn ystod y pandemig?

5/13/2020
Beth yw’r ffordd orau i gefnogi addysg fy mhlentyn nawr fod yr ysgolion ar gau oherwydd salwch Covid 19? Mae Ffion Dafis yn holi athrawon cynradd ac uwchradd, sydd hefyd yn rieni, am ddysgu o bell, rôl ysgolion, a pham nad oes angen i rieni deimlo dan bwysau i 'addysgu’.

Duration:00:28:25

What did you think - and what's next?

11/13/2019
In April, the Welsh Government invited the public to feedback on the draft Curriculum for Wales. What did teachers, governors, parents and young people think about the reforms? In this podcast, presenter Mike Bubbins explores some of the findings and discusses the next steps with Vanessa McCarthy, Head of Brynnau Primary School and Brett Gillett a Year 6 teacher at Crynallt Primary School. They’re involved in the many workshops being held around the country, working on revising and...

Duration:00:15:33

Dweud eu dweud: adborth i’r cwricwlwm drafft i Gymru

11/13/2019
Ym mis Ebrill gwahoddwyd y cyhoedd gan Lywodraeth Cymru i roi adborth ar Gwricwlwm drafft i Gymru. Beth oedd barn athrawon, llywodraethwyr, rhieni a phobl ifanc am y diwygiadau? Yn y podlediad hwn mae’r cyflwynydd Yvonne Evans yn dadansoddi rhai o'r canfyddiadau ac yn trafod y camau nesaf gyda Gareth Evans o Ysgol y Creuddyn a Nia Williams, Ysgol y Preseli, dau athro sy'n cymryd rhan yn y nifer o weithdai sy'n cael eu cynnal ledled y wlad, er mwyn adolygu a mireinio'r canllawiau...

Duration:00:15:43

When The Heads Met The Minister

7/1/2019
Education Minister, Kirsty Williams has been touring Wales speaking to the whole education profession about the big changes ahead. In this podcast, two headteachers - one primary, one secondary, and neither involved in curriculum development - put their questions to the Minister. A consultation on the new curriculum and assessment arrangements is underway and runs until July 19th 2019. If you want to have your say, go to hwb.gov.wales and click on Curriculum for Wales 2022.

Duration:00:29:07

Pan wnaeth y penaethiaid gyfarfod â’r Gweinidog

7/1/2019
Mae’r Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AC, wedi bod ar daith drwy Gymru yn sgwrsio gyda’r holl broffesiwn am y newidiadau mawr sydd ar y gweill. Yn y podlediad hwn mae dau bennaeth- un ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd , sydd heb fod yn ymwneud â datblygu’r cwricwlwm, yn cael cyfle i holi’r Gweinidog. Mae’r broses o geisio barn yn mynd ymlan tan fis Gorffennaf. Os ydych chi am roi adborth, ewch i hwb.llyw.cymru a chliciwch ar Cwricwlwm i Gymru 2022.

Duration:00:25:24

Professional Learning – The New Approach for Practitioners in Wales

3/31/2019
What skills do teachers need to prepare for the new curriculum? How will the new professional learning approach help? Mike Bubbins goes to St Julian’s Primary School in Newport to talk to practitioners about their professional learning journey.

Duration:00:18:22

Dysgu proffesiynol- y dull cenedlaethol newydd i ymarferwyr yng Nghymru

3/31/2019
Oes angen i ymarferwyr ddysgu sgiliau arbennig ar gyfer addysgu’r cwricwlwm newydd? A fydd y dull newydd ar gyfer dysgu proffesiynol yn helpu? Aeth Yvonne Evans i Ysgol y Preseli yn Sir Benfro i siarad â thair athrawes am eu profiadau nhw.

Duration:00:19:58

Exploring Schools as Learning Organisations

12/6/2018
The Schools as Learning Organisations model helps schools explore new ways to improve teaching and learning. Mike Bubbins speaks to Jenny Scott, Headteacher at Ninian Park Primary in Cardiff about how she’s used this important element of Wales’ new national approach to professional learning.

Duration:00:15:47

Beth yw ysgolion sy’n dysgu?

12/6/2018
Mae'r cynllun Ysgolion fel Sefydliadau sy’n Dysgu yn fodd i helpu ysgolion i wella’r ffordd y maen nhw’n addysgu a dysgu. Aeth Yvonne Evans i gwrdd â Lliwen Jones, prifathrawes Ysgol Tregarth i glywed sut y mae’n defnyddio’r elfen bwysig hon o ymagwedd genedlaethol newydd Cymru tuag at ddysgu proffesiynol yn ei hysgol hi. This podcast is all about the Schools as Learning Organisations model which is an important element of Wales' new approach to professional learning.

Duration:00:14:26

A New Curriculum for Wales

6/19/2018
Professor Graham Donaldson talks about his recommendations for a new curriculum for Wales - and also his view on the progress made so far. Leading academics Mark Priestley, Louise Hayward talk about Wales' approach to education reform. Plus Head of Curriculum Development, Ty Golding, and Kath Lewis, a music teacher from Pioneer School, Porthcawl Comprehensive, talk about the work underway and what happens next. Presented by Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas.

Duration:00:41:30

Education in Wales is Changing: The Big Picture

5/11/2018
Welsh eduction is undergoing seismic change, so presenters Mike Bubbins and Luisa Martin-Thomas speak to the people involved to find out why and what's involved. Plus we hear from children at three schools in South Wales about what they want from their education.

Duration:00:34:44

Coming Soon - Addysg Cymru | Education Wales

4/15/2018
A preview of the forthcoming podcast, Addysg Cymru | Education Wales

Duration:00:01:04