Persian Literature and Poetry-logo

Persian Literature and Poetry

Literature >

اشعار ماندگار در ادبیات پارسی

اشعار ماندگار در ادبیات پارسی
More Information

Location:

Iran

Description:

اشعار ماندگار در ادبیات پارسی

Language:

Persian


Episodes

غزل وحشی بافقی: شماره 1 - گوینده: فرشید

12/27/2017
More
من آن مرغم که افکندم به دام صد بلا خود را

غزل سعدی: شماره 10 - گوینده: فرشید

12/27/2017
More
متناسبند و موزون حرکات دلفریبت

غزل حافظ: شماره 6 - گوینده: فرشید

12/27/2017
More
شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

غزل فروغی بسطامی: شماره 1 - گوینده: فرشید

7/3/2017
More
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

قصیده سعدی: شماره 9 - گوینده: فرشید

5/11/2017
More
بس بگردید و بگردد روزگار

غزل حافظ: شماره 4 - گوینده: فرشید

8/11/2015
More
روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست

غزل سعدی: شماره 8 - گوینده: فرشید

8/11/2015
More
ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

غزل سعدی: شماره 7 - گوینده: فرشید

8/11/2015
More
هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست

فریدون مشیری: شماره 1 - گوینده: فرشید

3/25/2015
More
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

غزل سعدی: شماره 5 - گوینده: مریم

3/25/2015
More
بازت ندانم از سر پیمان ما که برد

صائب تبریزی: شماره 1 - گوینده: صالح

3/25/2015
More
هر که را دیدیم در عالم گرفتار خودست

غزل رهی معیری: شماره 1 - گوینده: فرشید

3/11/2015
More
شاهد افلاکی: چون زلف توام جانا در عین پریشانی

غزل شهریار: شماره 3 - گوینده: فرشید

3/4/2015
More
آمدی جانم به قربانت ولی حالا چرا

غزل عطار: شماره 3 - گوینده: فرشید

3/4/2015
More
تا چشم بر ندوزی از هر چه در جهانست

غزل سعدی: شماره 4 - گوینده: صالح

2/25/2015
More
عشق در دل ماند و یار از دست رفت

غزل مولانا: شماره 3 - گوینده: فرشید

2/25/2015
More
بنمای رخ که باغ و گلستانم آرزوست

غزل حافظ: شماره 3 - گوینده: صالح

2/22/2015
More
نو بهار است در آن کوش که خوشدل باشی

قصیده پروین: شماره 2 - گوینده: فرشید

2/22/2015
More
وقت سحر به آیینه ای گفت شانه ای

غزل عطار: شماره 1 - گوینده: فرشید

1/30/2015
More
چون نیست هیچ مردی در عشق یار ما را

غزل حافظ: شماره 1 - گوینده: فرشید

1/30/2015
More
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را