Persian Literature and Poetry-logo

Persian Literature and Poetry

Literature

اشعار ماندگار در ادبیات پارسی

اشعار ماندگار در ادبیات پارسی

Location:

Iran

Description:

اشعار ماندگار در ادبیات پارسی

Language:

Persian


Episodes

غزل حافظ: شماره 13 - گوینده: فرزاد

1/22/2019
ای که مهجوری عشاق روا میداری

غزل حافظ: شماره 12 - گوینده: فرشید

1/21/2019
کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد

غزل حافظ: شماره 11 - گوینده: فرزاد

7/21/2018
دوش با من گفت پنهان کاردانی تیزهوش

غزل حافظ: شماره 10 - گوینده: فرزاد

7/21/2018
شراب تلخ می‌خواهم که مردافکن بود زورش

غزل حافظ: شماره 9 - گوینده: فرزاد

7/21/2018
آنکه رخسار تو را رنگ گل و نسرین داد

غزل حافظ: شماره 8 - گوینده: فرشید

7/21/2018
گفتم کیم دهانت و لبت کامران کنند

غزل حافظ: شماره 7 - گوینده: فرشید

7/21/2018
شکر خدا کز مدد بخت کارساز

غزل سعدی: شماره 13 - گوینده: نسترن

7/21/2018
آن نه عشقست که از دل به دهان می آید

غزل سعدی: شماره 12 - گوینده: فرشید

7/21/2018
من اگر نظر حرام است بسی گناه دارم

غزل سعدی: شماره 11 - گوینده: نسترن

7/21/2018
یارا بهشت صحبت یاران همدست

غزل وحشی بافقی: شماره 1 - گوینده: فرشید

12/27/2017
من آن مرغم که افکندم به دام صد بلا خود را

غزل سعدی: شماره 10 - گوینده: فرشید

12/27/2017
متناسبند و موزون حرکات دلفریبت

غزل حافظ: شماره 6 - گوینده: فرشید

12/27/2017
شاهد آن نیست که مویی و میانی دارد

غزل فروغی بسطامی: شماره 1 - گوینده: فرشید

7/3/2017
کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را

قصیده سعدی: شماره 9 - گوینده: فرشید

5/11/2017
بس بگردید و بگردد روزگار

غزل حافظ: شماره 4 - گوینده: فرشید

8/11/2015
روشن از پرتوی رویت نظری نیست که نیست

غزل سعدی: شماره 8 - گوینده: فرشید

8/11/2015
ای که گفتی هیچ مشکل چون فراق یار نیست

غزل سعدی: شماره 7 - گوینده: فرشید

8/11/2015
هر کسی را نتوان گفت که صاحب نظرست

فریدون مشیری: شماره 1 - گوینده: فرشید

3/25/2015
گر نکوبی شیشه غم را به سنگ

غزل سعدی: شماره 5 - گوینده: مریم

3/25/2015
بازت ندانم از سر پیمان ما که برد