Kinh Tung Thich Phap Hoa-logo

Kinh Tung Thich Phap Hoa

Religion & Spirituality Podcas

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết Ngã đẳng dữ chúng sinh Giai cộng thành Phật đạo.

Location:

United States

Description:

Phúng kinh công đức thù thắng hạnh Vô biên thắng phước giai hồi hướng Phổ nguyện pháp giới chư chúng sinh Tốc vãng vô lượng quang Phật sát. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu Phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ Thế thế thường hành Bồ-tát đạo. Nguyện sinh Tây Phương Tịnh độ trung Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu Hoa khai kiến Phật ngộ Vô sinh Bất thối Bồ-tát vi bạn lữ. Nguyện dĩ thử công đức Phổ cập ư nhất thiết Ngã đẳng dữ chúng sinh Giai cộng thành Phật đạo.

Language:

Vietnamese


Episodes
Ask host to enable sharing for playback control

Đây Là Tịnh Độ (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:01:41

Ask host to enable sharing for playback control

Ba Sự Quay Về Nương Tựa (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:01:53

Ask host to enable sharing for playback control

Tiếng Chuông Chùa Cổ (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:03:56

Ask host to enable sharing for playback control

Hải Đảo Tự Thân (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:03:56

Ask host to enable sharing for playback control

Kinh Pháp Cú (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:34

Ask host to enable sharing for playback control

Viên Xuân (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:45

Ask host to enable sharing for playback control

Sống Vui 1 (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:01:32

Ask host to enable sharing for playback control

Sinh Sự (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:01:38

Ask host to enable sharing for playback control

Trúc Lâm (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:01:52

Ask host to enable sharing for playback control

Gần Nhau (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:19

Ask host to enable sharing for playback control

Thiền Trà (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:27

Ask host to enable sharing for playback control

Lý Ngồi Thiền 1 (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:01

Ask host to enable sharing for playback control

Nghe Chuông (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:03:17

Ask host to enable sharing for playback control

Lời Qua Tiếng Lại (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:17

Ask host to enable sharing for playback control

Hãy Thôi Làm Khổ Cho Nhau (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:01:34

Ask host to enable sharing for playback control

Muốn Thương Phải Hiểu (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:49

Ask host to enable sharing for playback control

Chuyển Hóa Tập Khí (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:03:26

Ask host to enable sharing for playback control

Phút Giây Tuyệt Vời (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:03:59

Ask host to enable sharing for playback control

Hạnh Lắng Nghe (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:03:25

Ask host to enable sharing for playback control

Sống Vui 2 (nhạc)

1/3/2023
Thầy Thích Pháp Hoà

Duration:00:02:47