Sharanagati » Sharanagati Podcast-logo

Sharanagati » Sharanagati Podcast

Religion & Spirituality Podcas >

Sharanagati Podcast

Sharanagati Podcast
More Information

Location:

United States

Description:

Sharanagati Podcast

Language:

English


Episodes

Podcast: #205: Radhe-Govinda

8/29/2018
More
Radhe-Govinda, Ludashto, Hungary, August 2018 The post Podcast: #205: Radhe-Govinda appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:10:08

Podcast: #204: Maha Mantra

8/22/2017
More
Maha Mantra, Summer Mela, Ludashto, August 2017 The post Podcast: #204: Maha Mantra appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:09:41

Podcast: #202: Radhe-Govinda

6/7/2017
More
Radhe-Govinda, Mantra Meditation, Gyulechitsa, Bulgaria, May 2017 The post Podcast: #202: Radhe-Govinda appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:10:28

Podcast #201: He Guru

5/30/2017
More
He Guru, Mantra Meditation, Gyulechitsa, Bulgaria, May 2017 He guru gyana da dina bandhu sva andana data karunika sindhu Vrindavana sina hitaavatara prasida Radha pranaya prachora “O my dear Gurudev, who give the highest knowledge! O friend of the fallen ones, who share your happiness with all! Although you reside in Vrindavana, you […] The post Podcast #201: He Guru appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:08:16

Podcast #200: Spiritual and Material Opposition / Духовно и материално противопоставяне

6/25/2015
More
English: Opposition of disharmony makes harmony even more precious. Following a path of positive cultivation. Български: Противопоставянето от страна на дисхармонията прави хармонията още по-ценна. Да следваме път на положително отглеждане. The post Podcast #200: Spiritual and Material Opposition / Духовно и материално противопоставяне appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:06:00

Podcast #199: Knowing Guru / Да познаваш Гуру

6/3/2015
More
English: Is it possible to know guru completely? Is it necessary? The hidden essence of the guru principle. Why serving the spiritual master is more precious than knowing him? Humility of a real guru. Български: Възможно ли е напълно да познаем гуру? Нужно ли е? Скритата същина на принципа гуру. Защо да служим […] The post Podcast #199: Knowing Guru / Да познаваш Гуру appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:14:01

Podcast #198: Spiritual Foundation / Духовна основа

5/27/2015
More
English: Definition of pure bhakti, given by Mahaprabhu to Rupa Goswami. Having a real foundation in our life and following a spiritual tradition in practice, not in theory. Knowing the source to be able to know His consequences. Български: Дефиницията за чиста бхакти, дадена от Махапрабху на Рупа Госвами. Да имаме истинска основа в живота си […] The post Podcast #198: Spiritual Foundation / Духовна основа appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:17:17

Podcast #197: Thousand Years-Long Sacrifice / Хилядолетна жертва

5/20/2015
More
English: Context on the appearance of Srimad Bhagavatam. The goal of sacrifice in Naimisharanya forest. Sharing what we have received with others is a way of positive inner cultivation. Български: Контекста за появяването на “Шримад Бхагаватам”. Целта на жертвата в гората Наимишараня. Споделянето с другите на това, което сме получили е път на положително […] The post Podcast #197: Thousand Years-Long Sacrifice / Хилядолетна жертва appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:08:16

Podcast #196: Om Namo Bhagavate Vasudevaya (with Commentary) / Ом Намо Бхагавате Васудевая (с коментари)

5/14/2015
More
English: If we want to change our fate, we have to be ready to pay the price. Prayers to approach and be in harmony with divinity. Български: Ако искаме да променим съдбата си, трябва да сме готови да платим цената. Молитви, с които да подходим и да бъдем в хармония с божествеността. The post Podcast #196: Om Namo Bhagavate Vasudevaya (with Commentary) / Ом Намо Бхагавате Васудевая (с коментари) appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:16:16

Podcast #195: Radhe-Govinda

4/15/2015
More
Bhajan, 2011 The post Podcast #195: Radhe-Govinda appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:10:49

Podcast #194: Take my Govinda / Вземете моя Говинда

3/19/2015
More
English: Discussion on B.V. Narayana Maharaja’s read of the fruit seller pastime of Krishna. Giving our best to God to please Him. Krishna as the Lord who fulfils the spiritual desires of His devotees. Български: Дискусия върху прочита на Б.В. Нараяна Махараджа на забавлението на Кришна с продавачката на плодове. Да даваме най-доброто от себе […] The post Podcast #194: Take my Govinda / Вземете моя Говинда appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:36:09

Podcast #193: Maha-mantra

3/11/2015
More
Kirtan, 2011 The post Podcast #193: Maha-mantra appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:09:18

Podcast #192: Doyal Nitai Chaitanya

3/5/2015
More
Happy Gaura Purnima 2015! The post Podcast #192: Doyal Nitai Chaitanya appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:11:37

Podcast #191: Maha-mantra

2/26/2015
More
Kirtan, 2011 The post Podcast #191: Maha-mantra appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:08:11

Podcast #190: A Puppet’s Treasure / Богатството на една кукла

2/18/2015
More
English: (continues from previous episode) The mercy of Srila Prabhupada and his masters. Importance of the tradition and the treasures it provides. What it means to follow a master? Български: (продължава от предния епизод) Милостта на Шрила Прабхупада и неговите наставници. Важността на традицията и съкровищата, които тя предоставя. Какво означава да следваш учител? […] The post Podcast #190: A Puppet’s Treasure / Богатството на една кукла appeared first on Sharanagati » Sharanagati...

Duration:00:21:48

Podcast #189: Sri Vraja-dhama-mahimamrita

2/4/2015
More
Bhajan, 2011 The post Podcast #189: Sri Vraja-dhama-mahimamrita appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:09:46

Podcast #188: Maha-mantra

1/28/2015
More
Kirtan, Sofia 2015 / Киртан, София 2015 The post Podcast #188: Maha-mantra appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:13:59

Podcast #187: Sri Sri Gurvastaka / Шри Шри Гурващака

1/22/2015
More
Bhajan 2015 / Бхаджан 2015 The post Podcast #187: Sri Sri Gurvastaka / Шри Шри Гурващака appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:10:27

Podcast #186: Sad-goswami-astakam / Шад-госвами-ащакам

1/3/2015
More
Bhajan, 2014 January / Бхаджан, 2014 Януари The post Podcast #186: Sad-goswami-astakam / Шад-госвами-ащакам appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:12:09

Podcast #185: Mystical Path to Perfection / Мистичният път към съвършенство

12/24/2014
More
English: What is real happiness? Mystical and practical ways of improving our lives. Български: Какво е истинско щастие? Мистични и практични начини да подобрим живота си. The post Podcast #185: Mystical Path to Perfection / Мистичният път към съвършенство appeared first on Sharanagati » Sharanagati Podcast.

Duration:00:10:00