BOZP ve fotbale-logo

BOZP ve fotbale

Sports & Recreation Podcasts

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna

Location:

Czech Republic

Description:

Podcasty VÚBP jsou výstupy řešených výzkumných úkolů na různá témata týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci. Poslechnout si můžete podcasty, které se věnují následujícím oblastem:👉bezpečnost práce ve sportu👉psychosociální rizika👉nelegální zaměstnávání cizinců 👉homeworking👉šikana na pracovišti👉covid-19, nemoc z povolání👉BOZP v sociálních službách👉pracovní rizika u strážníků obecní policie 👉komunikace v oblasti BOZP👉hasiči 👉klimatická změna

Language:

Czech


Episodes

Vzdělávání dobrovolných hasičů

2/3/2023
Dobrovolní hasiči nám každý den pomáhají ve svém volném čase mimo své hlavní povolání. K tomu, aby nám mohli pomáhat, nestačí jen motivace, ale je nutná jejich odborná příprava a výcvik. Druhy mimořádných událostí, u kterých se můžeme s dobrovolnými hasiči setkat, je celá řada - od požárů domů, porostů, autonehod, povodní, a mnohé další. Příprava hasičů i jejich velitelů je časově náročná, a i přesto jsou tito hasiči plni zájmu se dále vzdělávat a rozvíjet se ve svém volném čase. Tyto poznatky a zkušenosti pak využívají ke zvýšení své bezpečnosti, ochrany zdraví, ale také pomoci druhým, efektivní a rychlé záchraně osob, zvířat a majetku. Poslechněte si další podcast a dozvíte se, jaké jsou požadavky na dobrovolné hasiče, jakým způsobem se vzdělávají a jaké jsou jejich potřeby v dalším rozvoji odborné přípravy. Účastníci podcastu V podcastu zazněly tyto otázky ● Kdo jsou dobrovolní hasiči a jaký je rozdíl mezi JSDH a SDH? ● Co musí zájemce splňovat, aby se mohl stát dobrovolným hasičem? ● Jak probíhá odborná příprava? ● Co lze zlepšit ve vzdělávání v přípravě dobrovolných hasičů? A jak může pomoci digitalizace? @studio Jan Smolka Více informací k projektu: https://vubp.cz/vyzkum-a-vyvoj/archiv-ukoncenych-projektu/?id=119 Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:23:53

Stresové faktory u dobrovolných hasičů

1/31/2023
Během výkonu činnosti členů jednotek sborů dobrovolných hasičů jsou hasiči vystavováni různých fyzicky i psychicky náročným situacím. Tyto situace mohou mít dále vliv na budoucí akceschopnost hasičů, civilní povolání nebo osobní život. Z tohoto důvodu je třeba brát zřetel na vhodnou adaptaci na tyto situace a nebrat reakci těla na lehkou váhu. O tom, jaký mohou mít vliv stresové situace na dobrovolné hasiče a jakým způsobem reagovat a adaptovat se na tyto situace se dozvíte od pana Ing. Martina Röhricha. Účastníci podcastu V podcastu zazněly tyto otázky ● Na co je třeba klást důraz při zvyšování bezpečnosti dobrovolných hasičů? ● Jakým způsobem reaguje tělo na stresory? ● Jaké jsou zásady mentální adaptace na fyzickou a psychickou zátěž? ● Na co je třeba klást důraz pro zvýšení celkové bezpečnosti dobrovolných hasičů? Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:23:01

Bezpečnost pracovníků při poskytování sociálních služeb

1/17/2023
Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr. Josefa Senčíka. Výzkumný úkol se věnuje problematice BOZP u zaměstnavatelů jež poskytující sociální služby. V rámci tohoto projektu byla provedena celá řada terénních šetření, především kvalitativního charakteru. Na jejich základě byly identifikovány problematické oblasti. V případě terénních sociálních služeb tak nelze pominout téma fyzické bezpečnosti terénních pracovníků. Z tohoto důvodu byl natočen tento podcast, ve kterém je možné vyslechnout diskusi Petra Hanuše a Romana Štědrého. Jedná se o diskusi zástupce za oblast sebeobrany a za oblast terénní sociální práce. Účastníci diskuze podcastu: Mgr. Petr HanušMgr. Roman ŠtědrýRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Pomáhá klientům využít audio obsah pro budování komunity, networking a získání nových zákazníků a je tvůrcem podcastu Proti Proudu, kde zpovídá úspěšné české osobnosti z různých oborů a rozebírá jejich cestu na vrchol. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:44:23

Změna klimatu, voda a BOZP

12/21/2022
V současné době se klima mění nejrychleji, jak bylo, kdy zaznamenáno. Jako důsledek změny klimatu je právě extrémní počasí, tam lze zařadit např. zvýšení teploty nebo přívalové/bleskové povodně nebo jiné mimořádné události. Z pohledu BOZP je zaměstnavatel povinen připravit své zaměstnance na mimořádné události, a zároveň vyhodnocovat a snižovat rizika mimořádných událostí. Jak je možné snižovat rizika a jak změna klimatu, BOZP a voda spolu souvisí? To vše se dozvíte v našem podcastu z úst prof. Pavla Danihelky a Ing. Lubomíra Kříže. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:38:09

BOZP v kontextu změny klimatu

2/8/2022
V posledních několika letech jsou projevy změny klimatu daleko více vnímány, než tomu bylo dříve. Tento pojem slyšíme stále častěji, a je to určitě dáno tím, že se velké části naší společnosti dotkly konkrétní problémy – např. výskyty sucha. V České republice je podle Českého statistického úřadu k roku 2020 více jak 5 milionu pracujících lidí. Tito lidé jsou méně či více během vykonávání své pracovní činnosti zatíženi mikroklimatem, který se, podle již známých faktů, rapidně mění. Jak se jich ale dotýká? Proč by to mělo zajímat nejen je – zaměstnance, ale také jejich zaměstnavatele? To vše se dozvíte v našem podcastu z úst prof. Pavla Danihelky a Ing. Mgr. Kristýny Vavrečkové. V podcastu zazněly odpovědi na tyto oblasti: 1. Význam a nebezpečí změny klimatu nejen pro bezpečnost práce. 2. Bezpečnost osob v kontextu změny klimatu v pracovním prostředí. 3. Vliv klimatické změny na zdraví, bezpečnost a produktivitu práce. 4. Preventivní opatření – možnosti zaměstnavatele a zaměstnance. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:28:11

Činnost dobrovolných hasičů včetně jejich BOZP

2/4/2022
Všichni o nich víme, obracíme se na ně, když jsme ve velkých problémech a pak spoléháme na jejich možnosti a schopnosti, které přesahují naše současné síly. Máme obvykle i povědomí, kde v našem okolí sídlí a jak se se na ně dovolat. Jsou kdykoliv ochotni pomoci v našich těžkých chvílích. Je to největší dobrovolné sdružení lidí v České republice… Už víte? Hovoříme o dobrovolných hasičích! Co o nich ale skutečně víme? Jaké jsou jejich možnosti, motivace, problémy? Co by jim pomohlo? V čem všem naopak pomáhají oni nám? Co z toho mají? To vše se dozvíte v našem podcastu z úst Ing. Libora Rakovského a Doc. Judr. Martina Štefka PhD. V podcastu zazněly odpovědi na tyto otázky: 1. Co to znamená být dobrovolným hasičem? 2. Jaký je rozdíl mezi jednotkou dobrovolných hasičů a sborem dobrovolných hasičů? 3. Jaká je činnost členů jednotek sborů dobrovolných hasičů? 4. Jaká je činnost členů sborů dobrovolných hasičů? 5. S jakými výzvami se dobrovolní hasiči potýkali v průběhu pandemie? 6. Jak vypadá výjezd dobrovolných hasičů na zásah? 7. Problematika ochrany zdraví členů JSDH při zásahu Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:27:20

Šikana v pracovních vztazích z pohledu zaměstnavatelů (Mobbing, bossing, staffing #2)

1/12/2022
V dalším díle ze série podcastů VÚBP, který vznikl pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, se podíváme na fenomén mobbingu, bossingu a staffingu z pohledu zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. V prvním díle podcastu k problematice šikany v pracovních vztazích jsme se zaměřili na vnímání tohoto problému ze strany zaměstnanců a tipy, jak se proti tomuto jednání bránit. Ve druhém podcastu se podíváme na toto téma optikou zaměstnavatelů a vedoucích pracovníků. Mobbing, bossing či staffing má závažné negativní důsledky nejen pro zaměstnance, který je tomuto jednání vystaven, ale také pro organizaci, ve které se odehrává. Tyto jevy jsou spojeny s častými a dlouhodobými pracovními absencemi, přináší také zvýšenou fluktuaci pracovníků a následně náklady na výběr a zaškolení nových zaměstnanců. Toxické pracovní klima ovlivňuje soudržnost pracovního kolektivu, podílí se na zvýšené hladině pracovního stresu, snižuje produktivitu práce a v konečném důsledku vede k finančním ztrátám organizace. V případě mobbing, bossingu a staffingu existuje také riziko, že dotčený zaměstnanec podá podnět k prošetření orgánům inspekce práce, které povede k uložení pokuty zaměstnavateli. Výjimečné nejsou ani případy soudních sporů v této oblasti, případně medializace případů a následné poškození důvěryhodnosti organizace. Proto je i pro zaměstnavatele důležité zajímat se o problematiku mobbingu a vztahové patologie na pracovišti a preventivně působit a minimalizovat možnost výskytu těchto projevů. Pokud vás zajímají odpovědi na tyto otázky, je tento podcast určen přesně pro vás. Na toto téma si budou povídat moderátor podcastu Dan Tržil a psycholog PhDr. Mgr. Vladimir Svoboda. PhDr. et Mgr. Vladimír Svoboda vystudoval Vysokou školu pedagogickou a dále pak Andragogiku se zaměřením na psychologii. V rámci programu celoživotního vzdělávání pak Katedru psychologie UK. Přednášel na UJAK, VŠAP a nyní na CEVRU Etiku válečného konfliktu. Expert Ministerstva práce a sociálních věcí ČR na sociálně patologické jevy, současné době pracuje v rámci projektů tohoto ministerstva. Jako vědecko-výzkumný pracovník se specializuje na vzdělávání dospělých, sociálně patologické jevy, poruchy chování v psychologické poradně ERUDITUS. Externí spolupracovník Státního úřadu inspekce práce pro prevenci šikany v zaměstnání. Vystudoval magisterský program Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy. Válečný veterán Armády ČR. Často publikuje ve vědecko-populárních a lifestylových magazínech jako je Téma, Ekonom nebo Žena a život. Dan Tržil je moderátorem a producentem podcastů. Dan pomáhá klientům využít audio obsah pro budování komunity, networking a získání nových zákazníků a je tvůrcem podcastu Proti Proudu, kde zpovídá úspěšné české osobnosti z různých oborů a rozebírá jejich cestu na vrchol jejich oborů. Pokud Vás daná problematika zaujala, více informací můžete získat v publikaci VÚBP s tématikou mobbingu, bossingu a staffingu, která je volně ke stažení zde: https://vubp.cz/soubory/produkty/publikace-ke-stazeni/prvni-pomoc-pri-sikane-v-praci.pdf Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:27:58

Komunikace v oblasti BOZP

1/6/2022
Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu V02-S4 Komunikační technologie v BOZP o rizicích, prevenci v aktuální, adresné a atraktivní formě pro konečné uživatele, zejména pro živnostníky, mikropodniky a MSP, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Cílem výzkumného úkolu je vytvořit odbornou poznatkovou základnu pro lepší a efektivnější šíření informací o BOZP (o rizicích, o vhodné prevenci), včetně výsledků aplikovaného výzkumu z oblasti BOZP do běžné praxe, zejména s využitím nových technologií (internet, tablety, mobilní aplikace, portály apod.). Účastníci diskuze podcastu: Ing. Martin Viktora, Ph.D.Ing. Petr Polák, MBAIng. Petr Kadlec, DiS.Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. V rámci podcastu jsou diskutována témata související s: Více v podcastu. Přejeme příjemný poslech. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:45:16

Metoda spinální stabilizace a její využití pro regeneraci strážníků obecních policií

12/21/2021
Pátý ze série podcastů výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastník podcastu: Mgr. Jaroslav FilRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Metoda spinální stabilizace (SPS) je ucelený koncept zahrnující celou řadu cviků a manuálních technik, zaměřených na regeneraci pohybového aparátu, zejména páteře. Cílem cvičení je vyrovnávat svalové dysbalance, které narušují správné držení těla a tím negativně ovlivňují pohybové stereotypy člověka. Metoda je tedy vhodná pro každého jedince bez ohledu na skutečnost, zdali dotyčný má objektivní potíže s pohybovým aparátem či nikoliv a metodu využívá pouze v rámci prevence. Manuální techniky metody SPS představují pasivní složku regenerace, kdy terapeut aplikuje tyto techniky s cílem uvolnit a protáhnout zkrácené struktury a tím urychlit a zefektivnit proces léčby u daného jedince. Přínos spirální stabilizace ve výkonu strážníků obecních policií Jako každé zaměstnání, tak i práce policisty s sebou nese řadu úskalí. Metoda SPS je jedním z možných nástrojů jak kompenzovat každodenní zátěž a snižovat riziko potenciálních pracovních úrazů a následné pracovní neschopnosti. Navíc umožňuje obecním policistům být efektivnější při výkonu služby. Převážná náplň pracovní činnosti strážníků spočívá v chození nebo sezení, ať už v autě nebo v kanceláři za počítačem. Je tedy nesmírně důležité, aby v případě dlouhého sezení měli účinný nástroj k úlevě od bolesti a při chůzi nebo při jakémkoliv cvičení byli schopni zapojit ty svaly, které se mají příslušného pohybu účastnit, aby nedocházelo k nastartování degenerativních procesů na páteři a pohybovém aparátu obecně. Toho lze docílit právě metodou SPS, která pomáhá cvičenci udržovat správné držení těla a tím i automaticky optimalizuje biomechaniku pohybového projevu. Pokud Vás toto téma zaujalo a chcete se dozvědět více, poslechněte si náš podcast. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:25:57

Zdravé stravování při směnném provozu

12/20/2021
Čtvrtý ze série podcastů výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastník podcastu: Ing. Petr HavlíčekRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. V podcastu zazněly odpovědi na tyto otázky: Pokud Vás toto téma zaujalo a chcete se dozvědět více, poslechněte si náš podcast. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:31:30

Dýchání pro kontrolu stresu a zlepšení zdraví u strážníků obecních policií

12/20/2021
Motto podcastu: Pokud ovládneš vlastní dech, nikdo ti nemůže ukrást vnitřní klid Třetí ze série podcastu výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastník podcastu: Mgr. Roman ŠtědrýRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. V podcastu zazněly, mimo jiné, odpovědi na tyto otázky: Proč zrovna dýchání a proč je tak důležité? Dýchání patří k základním životním procesům. Každý živý organismus využívá dýchání k tomu, aby ke svým jednotlivým buňkám přivedl určitou látku, metabolismem ji přeměnil na jinou a tu pak odvedl pryč. U lidí zajišťují dýchání plíce a kůže, živiny po těle rozvádí krevní soustava. Kyslík je během dýchání přijímán a oxid uhličitý, který vzniká jako produkt oxidačních dějů, je naopak odváděn. Zjistilo se, že 90 % populace dýchá špatně, což má za následek dlouhý seznam chronických nemocí. Správné dýchání nám dovede snížit krevní tlak, zvýšit výkon při sportu a uvést nervovou soustavu do stavu rovnováhy. Dospělý člověk při dýchání využívá sotva 10 % z možného rozsahu bránice. Následkem toho dochází k přetěžování srdce, zvyšování krevního tlaku a vzniku poruch oběhové soustavy. Proto je důležité nastolit rovnováhu mezi kyslíkem a oxidem uhličitým v těle. Co tedy získáme tréninkem dýchání? Tréninkem dechových cvičení máme za cíl snížení dušnosti, zlepšení a zrychlení plicní ventilace, aktivaci hlubokého stabilizačního systému páteře, bránice, břišních svalů, podporu optimálního dechového vzoru a dostatečného rozvíjení hrudníku, udržení optimální síly dýchacích i ostatních příčně pruhovaných svalů a postupnou adaptaci strážníků na zátěž. Nejlepší cestou k prevenci zdravotních potíží, zlepšení výkonu a prodloužení života je soustředit se na styl dýchání. A abychom toho dosáhli, musíme se naučit pomalu nadechovat a vydechovat. Na závěr se můžeme naučit jednoduchou techniku na zklidnění a zvládnutí stresu, tzv. metodu 4 x 4. Více se dozvíte v podcastu. Přejeme příjemný poslech. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:25:56

Regenerace u strážníků obecních policií

12/20/2021
Motto podcastu: ŽIJTE V PŘÍTOMNOSTI, TADY A TEĎ Druhý ze série podcastu výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastníci podcastu: Mgr. Kamil PolákIva HanáčkováRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Podcast je zaměřen na vliv správné regenerace na pracovní výkon strážníků obecních policií. Rozhovor je mezi koučem a strážnicí o její účasti na pilotním projektu, který má za cíl ověřit nový systém optimalizace přípravy strážníků obecní policie na minimalizaci pracovních rizik. Stillness = klid. Klid je pro naše zdraví, výkon a koncentraci velmi důležitý. Jenže jak to provést, když jsme neustále vystaveni stresu? Osobní a pracovní problémy, neustálá dostupnost na vysílačce nebo mobilním telefonu, aktivují naši autonomní nervovou soustavu. S tím souvisí zvýšení napětí svalů a dlouhodobý stres. Snahou je informovat a motivovat strážníky o možnosti regenerace sil a vitalizace organismu. Lépe vnímat úskalí směnného provozu a nočních služeb. Naučit se reálně zvládat neustálý stres. V podcastu se dozvíte, mimo jiné, jak takový výcvik probíhá nebo jak správně motivovat strážníky na lepší optimalizaci dne. Jde o jednoduché techniky v rámci ranního, denního nebo předspánkového protokolu. Protože chcete-li dosáhnout mistrovství, musíte mít systém a řád. Naší misí je pomoci pochopit a opravdu se zabývat charakteristikou vztahu mezi stresem, pracovním výkonem a duševním zdravím. Srdečně vás zveme k poslechu podcastu. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:18:53

Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření

12/17/2021
Motto podcastu: Nová nebezpečí vyžadují nová opatření a nové postupy První ze série podcastu výzkumného úkolu Hodnocení a řízení pracovních rizik u strážníků obecní policie v kontextu přijímaných bezpečnostních opatření, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Účastníci podcastu: Mgr. Roman ŠtědrýMgr. Kamil PolákSpeciálním hostem podcastu: RNDr. Rudolf Šoltés, CSc.Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Před deseti lety na odboru vzdělávání Policejního prezidia ČR stáli pánové Štědrý a Polák u zrodu nového systému výcviku v použití donucovacích prostředků POLICE SECURITY SYSTÉM. Jako první v České republice se odvážili v modelových situacích měřit u příslušníků strach a stres a použít výzkumné metody měření variability srdeční frekvence, napětí kůže, dechové frekvence, teploty těla a aktivity svalů. Policisté pak získali informaci, jak funguje takzvaná adrenalinová pumpa a jak moc strach a úlek může rychle změnit vnitřní prostředí organismu. To má značný vliv na zdárné dokončení zákroku. Výzkumu předcházela analýza zranění policistů při jejich napadení a následném použití donucovacích prostředků. Bylo zjištěno, že je velké procento případů, kdy byl policista zraněn, a to ho limitovalo zákrok dokončit. Ověřením stávajícího výcvikového systému se systémem inovovaným se podařilo přesvědčit vedení Policie o důležitosti inovace výcvikového systému, která probíhá dodnes. Vždy když má přijít nějaká změna systému, tak se jedná o náročný a dlouhodobý proces. Použité poznatky z vědeckého výzkumu, kde se například použila 3D analýza pohybu a speciální zátěžové testy spojením fyzické a mentální zátěže organismu, se poté promítly do výcviku. Výcvik obecních policií má svá specifika. Mimo jiné se zaměřujeme na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Výcvik strážníků obecních policií je velice rozdílný, a to podle toho o jakou obecní policii se jedná. Velká města mají mnohem lepší výcvik, malé obce řeší v Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:25:20

Problematika BOZP v sociálních službách

12/15/2021
Podcast vznikl jako jeden z výstupů výzkumného úkolu 02-S4-2021-VUBP Bezpečnost práce ve vybraných oblastech sociálních služeb, jehož zadavatelem je Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a řešení se ujal Výzkumný ústav bezpečnosti práce pod vedením Mgr. et. Mgr. Josefa Senčíka. Účastníci diskuze podcastu: Prof. JUDr. Kristina Koldinská, Ph.D.Doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.Mgr. et Mgr. Josef Senčík Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Pomáhá klientům využít audio obsah pro budování komunity, networking a získání nových zákazníků a je tvůrcem podcastu Proti Proudu, kde zpovídá úspěšné české osobnosti z různých oborů a rozebírá jejich cestu na vrchol. V podcastu je diskutován stav bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jak u sociálních pracovníků, tak u pracovníků v sociálních službách. Z právního pohledu jsou zmíněny i závěry některých soudů, které se týkají náležitého dohledu v prostředí sociálních služeb, jehož smyslem je vytvoření bezpečného prostředí pro klienta. Poskytovatelé sociálních služeb se musí vedle zvláštní úpravy řídit zákoníkem práce, z něhož vyplývá povinnost zaměstnavatele vyhodnocovat rizika a zaškolovat zaměstnance. V případě, že dojde k pracovnímu úrazu či přiznání nemoci z povolání, má zaměstnavatel povinnost provádět další šetření a na základě opětovného vyhodnocení rizik znovu zaškolit pracovníky v sociálních službách. Pokud poskytovatel sociálních služeb nevěnuje svým povinnostem dostatečnou pozornost, projeví se to ve vyšší úrazovosti nebo vyšším výskytu nemocí z povolání, případně dalších problémů. S tím vším právo počítá. V podcastu je také zmíněno pravidlo palce. V neposlední řadě v podcastu zazní, jak bezpečnost a ochranu zdraví při práci organizovat a koncipovat tak, aby se člověk, který pracuje v sociálních službách a dělá mimořádně záslužnou činnost, opravdu cítil na pracovišti bezpečně. Více v podcastu. Přejeme příjemný poslech. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:35:58

Covid-19, nemoc z povolání

12/10/2021
Nemocí z povolání rozumíme nemoc, která vzniká nepříznivým působením škodlivých vlivů, pokud vznikla za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání. Onemocnění covid-19 se již na seznam nemocí z povolání dostalo. Cílem podcastu bylo představit veřejnosti blíže podmínky, za kterých se onemocnění stane tzv. nemocí z povolání, a také představit případy covidu-19 jako nemoci z povolání v datech, která byla v České republice shromážděna od počátku pandemie. Pokud vás zajímá tato problematika, je tento podcast určen právě vám. Moderátor podcastu Dan Tržil si povídal s paní profesorkou Pelclovou a panem docentem Urbanem, odborníky z oblasti lékařství, kteří při této příležitosti blíže představili jak obecný náhled na danou problematiku uznávání nemocí za nemoci z povolání, tak i aktuální situaci pomocí konkrétních počtů takto evidovaných případů. Představení účastníků podcastu Prof. MUDr. Daniela Pelclová, CSc.Doc. MUDr. Pavel Urban, CSc.Nemocí covid-19 onemocněly v České republice již tisíce osob, některé z nich právě na pracovištích. Covid-19 se tak stal tzv. nemocí z povolání. Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:33:49

Šikana v pracovním prostředí a obranné mechanizmy z pohledu zaměstnanců

10/25/2021
Další díl ze série podcastů VÚBP, který vznikl pod patronací Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, se zaměří na fenomén šikany v pracovním prostředí neboli mobbing (šikana mezi spolupracovníky), bossing (šikana ze strany nadřízeného) a staffing (šikana vedoucího jeho podřízenými). Tyto jevy mají negativní vliv nejen na postiženého pracovníka, protože stres, kterému je vystaven, může vyvolat i dlouhodobé psychické i fyzické potíže, ale ovlivňují i jeho rodinu a nejbližší okolí. V neposlední řadě také rapidně zhoršují mezilidské vztahy na pracovišti, vedou k častějším absencím, k vyšší fluktuaci pracovníků a celkově ke snížení pracovního výkonu celého kolektivu. Proto je třeba hledat cesty k prevenci mobbingu, a pokud už tato situace nastane, být připraven a vědět, jaký obranný postoj zaujmout. Diskutovat na toto téma budou: Bc. Petra Lhotáková, LL.M. od roku 2018 pracuje jako lektor, mentor a metodik MPSV v projektech Důstojné pracoviště a Stopper, zabývajících se eliminací šikany na pracovišti veřejné správy. Je zakladatelkou Odborové aliance IZS z. s. sdružující příslušníky bezpečnostních sborů. V minulosti působila jako vedoucí e-poradny pro oběti šikany a také byla ředitelkou Mobbing Free Institut, z. ú., organizace, která se v České republice problematice mobbingu dlouhodobě věnuje. Nyní působí jako školní metodik prevence a asistent pedagoga v 8. třídě ZŠ Zruč nad Sázavou. Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D. působí jako vysokoškolský pedagog na Katedře společenských věd Policejní akademie České republiky a zároveň má dlouholetou praxi ve funkci policejního psychologa. Je autorem řady publikací z oblasti kriminalistiky a psychologie. Je také hlavním editorem připravovaného manuálu VÚBP První pomoc při šikaně v práci. Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátorem podcastu. Dan Tržil pomáhá klientům využít audio obsah pro budování komunity, networking a získání nových zákazníků a je tvůrcem podcastu Proti Proudu, kde zpovídá úspěšné české osobnosti z různých oborů a rozebírá jejich cestu na vrchol jejich oborů. Pokud vás daná problematika zaujala nebo aktuálně řešíte podobný problém, doporučujeme tyto odkazy: Projekt MPSV ČR – Důstojné pracoviště ve státní správě: https://www.dustojnepracoviste.cz/ Projekt MPSV ČR – Stopper: https://www.stopper.cz/ Mobbing Free Institut: https://mobbingfreeinstitut.cz/ Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:42:36

Práce z domácího prostředí (Homeworking #2) - Jak práci z domácího prostředí dlouhodobě přežít ve zdraví

5/20/2021
Podcast, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii covid-19 a přechodu k digitální společnosti, kdy již trvale dochází k více rozšířenému trendu práce z domácího prostředí. Realizátorem podcastu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Podcast je určen jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a má poskytnout zamyšlení nad aktuálními tématy ve společnosti v oblastech: psychosociální rizika, podpora zdraví na pracovišti, praktická ergonomie v domácím prostředí. Na příkladech dobré praxe ze společnosti ExxonMobil se společně dobereme odpovědi na otázku: Jaké možnosti a východiska mají zaměstnavatelé/zaměstnanci pro zajištění/uplatnění zdravé a bezpečné práce v domácím prostředí? Účastníci diskuze podcastu jsou: Moderátor podcastu je paní Michaela Kuklová, povoláním divadelní a filmová herečka, která díky probíhajícím opatření proti covid-19 získala několika měsíční zkušenosti s prací z domácího prostředí. Posluchači uvedeného podastu se mimo jiného dozví: Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:39:12

Nelegální práce cizinců a pracovní úrazy v ČR

4/14/2021
Podcast je jeden z výstupů projektu „Problematika nelegální práce s důrazem na pracovněprávní aspekty a související zajištění BOZP“, ve kterém výzkumný tým institucí VÚBP a Ústav státu a práva Akademie věd České republiky odbornou i laickou veřejnost seznamuje s hlavními aktuálními tématy v projektu. Podcast je určen jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a má poskytnout zamyšlení nad problematikou zaměstnávání cizinců z hlediska rizik výkonu nelegální práce v souvislosti s jejich pracovními úrazy. Chceme přispět k prevenci těchto jevů tím, že poukážeme na okolnosti a příčiny některých situací, v rámci kterých došlo ke kombinaci nelegálního zaměstnání a pracovního úrazu. Účastníci diskuze podcastu jsou: doc. JUDr. Martin Štefko, Ph.D.JUDr. Štěpán PastorekRealizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátor podcastu. Posluchači uvedeného podcastu se mimo jiného dozví o aktuálních tématech a na příkladech z praxe si ve stručnosti ukážeme, jaké nástrahy může oblast zaměstnávání cizinců skýtat. Postupně si představíme nelegálně zaměstnané cizince v třech typických situacích: Cizinec bez pobytového oprávněníCizinec vykonávající práci v rozporu s vydaným povolením Cizinec vykonávající závislou práci mimo pracovněprávní vztahAni složité subdodavatelské vztahy nezbavují jejich aktéry odpovědnosti za porušení právních předpisů na úseku zaměstnávání cizinců a dodržování BOZP. Doporučujeme všem cizincům i jejich zaměstnavatelům vždy důsledně kontrolovat, zda je výkon závislé práce cizincem možný a v souladu s platným právem. Za tímto účelem bude mnohdy nezbytné kontaktovat odborníky z řad advokátů, státních institucí, případně se nabízí i bezplatné právní poradenství pro cizince v některé z nestátních neziskových organizací. Pokud posluchače problematika zaujala, uvádíme užitečné odkazy k dané problematice: https://www.bozpinfo.cz/nelegalni-zamestnavani-cizincuhttps://www.mpsv.cz/nelegalni-zamestnavanihttp://www.pracevceskerepublice.cz/index.php/rizika-trhu-prace/http://www.suip.cz/pracovnepravni-vztahy/podani-podnetu-ke-kontrole/Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:32:22

Práce z domácího prostředí (Homeworking #1) - Aby práce z domova byla pro zaměstnance „zdraví bezpečná“

4/9/2021
Podcast, který vznikl pod patronací MPSV ČR, je reakcí na aktuální požadavky české společnosti v kontextu probíhajících opatření proti pandemii covid-19 a přechodu k „digitální společnosti“ (tzv. Průmysl 4.0), kdy již trvale dochází k rozšiřujícímu se trendu práce z domácího prostředí. Realizátorem podcastu je Výzkumný ústav bezpečnosti práce. Podcast je určený jak zaměstnavatelům, tak zaměstnancům a má poskytnout náměty k zamyšlení nad problematikou právní stránky věci z hlediska rizik výkonu práce ve specifických pracovních podmínkách. Není opomenutý ani hlas veřejnosti, tentokrát z pohledu manažerky a matky při jejích snahách skloubit každodenní pracovní a soukromé povinnosti. Cílem je přispět k prevenci pracovních úrazů a nemocí z povolání tím, že poukážeme na okolnosti a příčiny vybraných situací. Moderátorkou podcastu je Michaela Kuklová, povoláním divadelní a filmová herečka, která kvůli probíhajícím opatřením proti covid-19 získala několikaměsíční zkušenosti s prací z domácího prostředí. Účastníci diskuze podcastu jsou: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.Ing. Aneta Živná KavalierováPosluchači podcastu se mimo jiné dozví odpovědi na aktuální otázky jako například: Zástupce veřejnosti, v jedné osobně „manažerka v privátní společnosti a matka čtyřletého syna Ondry“, posluchačům přiblíží jaký je rozdíl mezi prací a péčí o syna z domácího prostředí dnes a před rokem; dozvíme se v tomto konkrétním případě praktické rady a tipy, jak být doma efektivní a jak skloubit práci s rodinou; neposlední řadě se dozvíme, zda se čtyřletý Ondra a jeho maminka těší zpět do školky a kanceláře. Pokud posluchače problematika zaujala, uvádíme užitečné odkazy k dané problematice: https://www.mpsv.cz/zamestnanci-infohttps://www.mpsv.cz/documents/20142/650267/Rizeni_prace_provadene_formou_home_office.pdfhttps://zsbozp.vubp.cz/pracovni-podminky/prace-z-domovaVšechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:34:58

Jak na prevenci úrazů a trvalých následků

3/29/2021
Výstup z projektu „Bezpečnost práce ve sportu“, ve kterém Výzkumný ústav bezpečnosti práce odbornou i laickou veřejnost seznamuje s aktuálními tématy s názvem „BOZP ve fotbalu“ prostřednictvím svých podcastů. V již pátém ze série podcastů k uvedenému projektu budeme hledat odpověď na hlavní otázku: Jak na prevenci úrazů a trvalých následků ve fotbalu nahlíží zprostředkovatelé pojištění sportovních rizik, a co profesionálním fotbalistům doporučují? Účastníci diskuze podcastu jsou: Jakub Diviš, je český fotbalový brankář, od začátku letošního roku hráč klubu FK Mladá Boleslav. Mimo ČR působil na klubové úrovni na Slovensku, ve Skotsku a v Bulharsku. Jakub se v listopadu 2018 stal členem Výkonného výboru ČAFH – Česká asociace fotbalových hráčů, je největší organizace, která sdružuje profesionální fotbalisty působící v České republice na profesionální i amatérské úrovni a zabývá se ochranou jejich zájmů. Je členem mezinárodní asociace fotbalových hráčů FIFPRO. Jakub je aktivní jako zprostředkovatel komplexních služeb profesionálních sportovců v ČR, přičemž má na starosti zajištění servisu spojeného s investicemi, financováním, stavbou rodinných domů, zabezpečením firem, nákupem a prodejem nemovitostí nebo automobilů. Realizací uvedeného podcastu byl pověřen Dan Tržil, který je současně i moderátor podcastu. Dan pomáhá klientům využít audio obsah pro budování komunity, networking a získání nových zákazníků a je tvůrcem podcastu Proti Proudu, kde zpovídá úspěšné české osobnosti z různých oborů a rozebírá jejich cestu na vrchol, Posluchači uvedeného podcastu se mimo jiného dozví o aktuálních tématech jako například: V podcastu zazní příklady z praxe pojišťovacího agenta profesionálních fotbalistů. Pokusíme se odpovědět na otázku: Proč hráči investují vlastní prostředky do prevence? Jsou tito hráči např. méně často zraněni, např. přetížení organismu, únavové zlomeniny? Dozvíme se také, zda pojišťovny v ČR, které zajišťující fotbalistům pojištění sportovních rizik, aktivně pracují s dostupnými statistickými daty o úrazech profesionálních fotbalistů a jaká je návaznost na finanční náročnost při sjednání pojištění/finančního plnění v případu zranění. Jako podnětný příklad správné praxe uvádíme v podcastu zmiňované webové stránky http://fussballverletzungen.com/, která uvádí statistická data o zranění v německé fotbalové Bundeslize např. „zranění podle jednotlivých fotbalových týmů, nebo nejčastěji zraněných částí těla fotbalistů v německé Bundeslize“. Dovedou si účastníci našeho podcastu představit, že by podobná statistika byla publikována i v české 1. lize nebo i v nižších soutěžích v České republice? … odpověď se dozvíte v průběhu uvedeného podcastu. V samotném závěru podcastu uvedeme společnou otevřenou výzvu VÚBP a ČAFH směrem k Fotbalové asociaci České republiky k zavedení povinnosti zveřejňování statistik o zraněních profesionálních fotbalových hráčů ze strany fotbalových klubů jako prostředek nasměrování preventivních opatření na konkrétní rizikové situace. Věříme, že finální výstupy z projektu s názvem „Bezpečnost práce ve sportu“ z činnosti Výzkumného ústavu bezpečnosti práce, poskytnou Všechny podcasty VÚBP najdete zde https://vubp.cz/zdroje-informaci/podcasty-vubp-v-v-i/ .

Duration:00:19:14