AWR Ukrainian Health-logo

AWR Ukrainian Health

40 Favorites

More Information

Location:

Kiev, United States

Description:

Здоров'я, поганий настрій, Піклування про власне здоров'я, раціональне харчування і здоровий Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Twitter:

@awrweb

Language:

Ukrainian

Contact:

AWR Europe 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

health здоров'я

9/20/2017
More
Електронна нянька / 1. Шкідливість електроніки / 2.Компьютерні ігри / 3.Залежність дітей від компьютерних ігор / 4.Наслідки від залежності / 5.Сучасні мультфільми та ігри / 6.Віртуальна реальність / 7.Копіювання дітьми поведінки улюблених героів / 8.Шкода чи користь від перегляду телевізора / 9.Присвячення свого часу дітям

Duration: 00:04:48


health здоров'я

8/30/2017
More
Важко сказати досить. / 1.Рух це життя. / 2.Зупинки у житті. / 3.Справи нашого життя. / 4.Матеріалізм. / 5.Звички і залежності людини. / 6.Успіх та везіння. / 7.Ернест Хемігуей. / 8.Вислови і дослідження Хемінгуея. / 9.Трудоголізм. / 10.Вміння вчасно зупинитися. / 11.Слова Господні.

Duration: 00:04:48


health здоров'я

8/23/2017
More
Ви можете звільнитися від депресії. / 1.Трагедії і небезпеки нашого світу. / 2.Депресія. / 3.Стресовий стан. / 4.Причини стресового стану. / 5.Проблеми стресу. / 6.Вплив депресії на людину. / 7.Симптоми депресії / 8.Меланхолія. / 9.Масштаби епідемії. / 10.Події в Україні. / 11.Засоби ліквідації депресії. / 12.Допомога Господа.

Duration: 00:04:48


health здоров'я

8/16/2017
More
Вибери життя. / 1.Хвороби. недуги сучасного світу. / 2.Хронічні захворювання / 3.Данні державної служби статистики. / 4.несприятливі екологічні умови. / 5.Причини хвороб. / 6.Нездоровий спосіб життя. / 7.Куріння, алкоголь. / 8.Малорухливий спосіб життя. / 9.Дослідженні на власний вплив свого здоров'я. / 10.Нехтування законами здоров'я. / 11.Харчування, відпочинок, вода, фізичні вправи. / 12.Довіра Богу.

Duration: 00:14:40


UKRKV_HLPX_20170802_4

8/2/2017
More
Çàçäð³ñòü / 1.Äóøåâíà ð³âíîâàãà. / 2.Ñèëà çàçäðîñò³. / 3.Îãèäíèé ïîðîê íà ñîðîì ëþäñòâó. / 4.Ïðèêëàäè 䳿 çàçäðîñò³. / 5.Çàçäð³ñòü - ïîðóøíèê ñïîêîþ. / 6.Çàçäð³ñòü ó äóõîâí³é ñôåð³. / 7.Ïðèò÷³ ïðî çàçäð³ñòü. / 8.Çàçäð³ñòü ïåðåïîíà äî Öàðñòâà íåáåñíîãî. / 9.Ïðèò÷³ ²ñóñà. / 10.Ïðèïîâ³ñò³ Ñîëîìîíà ïðî çàçäð³ñòü. / 11.Çàçäð³ñòü Ëþöèôåðà, ªâè, ôàðèñå¿â. / 12.Ðóéí³âíà ñèëà çàçäðîñò³. / 13.Çàïîâ³äü "íå æàäàé". / 14.ϳäñóìîê.

Duration: 00:14:15


UKRKV_HLPX_20170726_4

7/26/2017
More
Äåïðåñ³ÿ êðèçà äóø³ / 1.Îáìàíóò³ íà䳿. / 2.Âîëîä³ííÿ åìîö³ÿìè. / 3.Äåïðåñ³ÿ âèíèêຠ³ç-çà íåãàòèâíèõ äóìîê. / 4.Äîâ³ðà Ãîñïîäó. / 5.Íå ìîæíà ïðîïóñêàòè ÷åðåç ñåáå âñþ ³íôîðìàö³þ. / 6.Æåðòâà íà Ãîëãîô³. / 7.ßêå íàøå ñòàâëåííÿ äî îòî÷óþ÷îãî ñâ³òó? / 8.Ðåêîìåíäàö³¿ Ñëîâà Áîæîãî. / 9.Êíèãà ïðîðîêà Àâàêóìà.

Duration: 00:04:48


UKRKV_HLPX_20170719_4

7/19/2017
More
³äïî÷èíîê / 1.³äïî÷èíîê º ïåð³îäîì â³äíîâëåííÿ ñèë. / 2.³äïî÷èíîê - öå íàéâàæëèâ³øà ÷àñòèíà æèòòºâîãî ðèòìó. / 3.³äïî÷èíîê íå ìåíø âàæëèâèé, í³æ àêòèâíà ä³ÿëüí³ñòü. / 4.Ùîá çáåðåãòè çäîðîâ'ÿ ïîòð³áíî â³äïî÷èâàòè. / 5.Âàæëèâ³ñòü çáåðåæåííÿ ð³âíîâàãè ì³æ â³äïî÷èíêîì òà àêòèâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ. / 6.Äîáð³ òà êîðèñí³ çâè÷êè çá³ëüøóþòü ÿê³ñòü òà òðèâàë³ñòü æèòòÿ. / 7.Ñïîê³é äຠîðãàí³çìó ñèëè â áîðîòüá³ ç ïíåâìîí³ºþ, ãðèïîì òà ³íôåêö³ÿìè. / 8.Òðè òèïè âòîìè: òîêñè÷íà, ã³ïåðòîí³÷íà (ðîçóìîâà) òà...

Duration: 00:13:40


health здоров'я

7/12/2017
More
Отрута Колумба / 1.Історія винаходження тютюну. / 2.Шкідливі складові тютюна. / 3.Згубна дія тютюна. / 4.Шкідливість пасивного куріння. / 5.Статистика пасивного куріння. / 6.Рак легенів. / 7.Захворювання, викликані курінням.

Duration: 00:04:58


UKRKV_HLPX_20170705_4

7/5/2017
More
˳êóâàëüí³ ï³äðîáêè / 1.Ñó÷àñí³ ëþäè ìàëî ñòåæàòü çà ñâî¿ì çäîðîâ'ÿì. / 2.×îìó ïðîöâ³òຠðèíîê ë³ê³â? / 3.Íàñë³äêè áåçäóìíîãî âæèâàííÿ ë³ê³â. / 4.Ñòàòèñòèêà çàõâîðþâàíü íåâò³øíà. / 5.Ïîìèëêîâèé ìåòîä ë³êóâàííÿ. / 6.Ùî òàêå õâîðîáà ³ çâ³äêè âîíà áåðåòüñÿ? / 7.Ïðîöåñ çö³ëåííÿ ò³ñíî ïîâ'ÿçàí ç ñïàñ³ííÿì. / 8.Ïðèíöèïè Áîæîãî çö³ëåííÿ. / 9.˳êè â³ä Áîãà. / 10.Àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ òà ¿õ ïîõîäæåííÿ. / 11.Ìåòîä ñàòàíè - ïîºäíàííÿ äîáðà ³ çëà.

Duration: 00:14:43


UKRKV_HLPX_20170628_4

6/28/2017
More
ßê óíèêíóòè íåðâîâèõ çðèâ³â? / 1.Ùî òàêå íåðâîâèé çðèâ? / 2.Ñòàä³³ íåðâîâîãî çðèâó. / 3.Ïðîô³ëàêòèêà íåðâîâèõ çðèâ³â. / 4.Ïîðàäè àïîñòîëà Ïàâëà ó áîðîòüá³ ³ç íåðâîâèìè çðèâàìè. / 5.Ùî âïëèâຠíà íåðâîâèé çðèâ? / 6.Ãîñïîäü - íàø ïîì³÷íèê ó ñòðåñîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Duration: 00:04:58


UKRKV_HLPX_20170621_4

6/21/2017
More
Õî÷åø æèòè - ðóõàéñÿ! / 1.Ïîñëàííÿ ñâÿòèõ àïîñòîë³â Íîâîãî Çàïîâ³òó ñïîâíåí³ òóðáîòîþ ïðî çäîðîâ'ÿ. / 2.Ìàëîðóõîìèé ñïîñ³á æèòòÿ - íåáåçïå÷íèé äëÿ çäîðîâ'ÿ ëþäèíè. / 3.×èì êîðèñí³ ô³çè÷í³ âïðàâè äëÿ çäîðîâ'ÿ? / 4.ijÿëüí³ñòü - öå çàêîí ëþäñüêîãî ³ñíóâàííÿ. / 5.Áåçä³ÿëüí³ñòü ìîæå ïðèâåñòè äî ñìåðò³. / 6.ßê ïðàöþº ñåðöå? / 7.Äëÿ ÷îãî òðåáà çì³öíþâàòè ì'ÿçè? / 8.ßê ïîçáóòèñÿ ñåðöåâèõ õâîðîá? / 9.Êîðèñíà ïîðàäà äëÿ ³íâàë³ä³â. / 10.Ñèëà âîë³ - âàæëèâèé ôàêòîð íà øëÿõó äî îäóæàííÿ. / 11.Êîðèñòü...

Duration: 00:14:40


UKRKV_HLPX_20170614_4

6/14/2017
More
ßê áîðîòèñÿ ç äåïðåñ³ºþ? / 1.Íàðîäíà ìóäð³ñòü êàæå: "Æèòòÿ ïðîæèòè - íå ïîëå ïåðåéòè". / 2.Äåïðåñ³ÿ ïðèçâîäèòü äî ñòðàæäàíü. / 3.³ä ÷îãî âèíèêຠäåïðåñ³ÿ? / 4.Íàñë³äêè äåïðåñ³¿. / 5.Á³áë³ÿ äîïîìàãຠïîáîðîòè äåïðåñ³þ. / 6.ßê àïîñòîë Ïàâëî ïîáîðîâ äåïðåñ³þ? / 7.Ìåòîäè áîðîòüáè ç äåïðåñ³ºþ.

Duration: 00:04:48


health здоров'я

6/7/2017
More
Нехарчові пристрасті / 1.Наше здоров'я залежить від нашого харчування. / 2."Люди копають собі могилу власними зубами". / 3.Що говорить Біблія про харчування? / 4.Наше тіло - це храм Духа святого. / 5.Не треба витрачати гроші на ту їжу, яка шкідлива для здоров'я. / 6.Яка їжа є корисною для людського організму з точки зору Біблії? / 7.Що Бог дав першим людям у їжу? / 8.Коли люди почали їсти м'ясо? / 9.М'ясо - це вторинний продукт. / 10.М'ясо було дане людям у їжу після потопу, коли не стало...

Duration: 00:14:11


health здоров'я

5/31/2017
More
Краще профілактика / 1.Профілактична медицина. / 2.Закони здоров'я, дані Богом Мойсею. / 3.Сучасна профілактика захворювань. / 4.Профілактика раку. / 5.Причини виникнення раку. / 6.Фізичні вправи. / 7.Наявність здорового світогляду. / 8.Значення дієти в профілактиці захворювання раку. / 9.Біблійні застереження. / 10.Смажені шашлики. / 11.Основний раціон харчування людини. / 12.Рекомендації Біблії щодо здорової їжі.

Duration: 00:04:57


health здоров'я

5/24/2017
More
Як управляти часом? / 1.Час - багатство довірене Богом. / 2.Цінність часу. / 3.Розподілення часу у нашому житті. / 4.Псалми Давида. / 5.Як ми використовуємо свій час. / 6. Правила використання часу. / 7.Стан здоров'я і продуктивність. / 8.Наукові дослідження з питання використання часу. / 9.Рекомендаціі щодо використання часу. / 10. Як Ісус Христос використовував свій час?

Duration: 00:14:44


health здоров'я

5/10/2017
More
Цілющий напій / 1.Значення води для людини. / 2.Необхідність води для організму. / 3.Вода допомагає нервовій системі. / 4.Депресія і дратівливість - від недостатку води. / 5.Вода допомагає позбутися надмірної ваги. / 6.Функції печінки. / 7.Вода, як сечогінний засіб. / 8.Здатність води боротися з інфекциєю. / 9.Рекомендації щодо вживання води.

Duration: 00:04:57


health здоров'я

4/26/2017
More
Лікувальні підробки / 1.Сучасні люди мало стежать за своїм здоров'ям. / 2.Чому процвітає ринок ліків? / 3.Наслідки бездумного вживання ліків. / 4.Статистика захворювань невтішна. / 5.Помилковий метод лікування. / 6.Що таке хвороба і звідки вона береться? / 7.Процес зцілення тісно пов'язан з спасінням. / 8.Принципи Божого зцілення. / 9.Ліки від Бога. / 10.Альтернативні методи лікування та їх походження. / 11.Метод сатани - поєднання добра і зла.

Duration: 00:14:43


health здоров'я

4/12/2017
More
Лихослів'я руйнує гени / 1.Чистота мови свідчить про чистоту душі. / 2.РУйнівна дія нашої мови. / 3.Брудні слова. / 4.Мат, небезпечний для здоров'я. / 5.Дослідження Білявського. / 6.Вплив слів на наші власні гени. / 7.Кожне слово несе власний енергетичний заряд. / 8.Дослідження вчених. / 9.Мат сприяє швидкому старінню. / 10.Історія походження матерщинних висловів. / 11.Демонічне походження деяких матів. / 12.Боротьба церкви з лайкою. / 13.Володіння людини словом. / 14.Хто вживає лайливі...

Duration: 00:14:39


health здоров'я

4/5/2017
More
Самотність / 1.Відчуття самотності. / 2.Загальна хвороба самотності. / 3.Наукові дослідження самотності. / 4.Приклад Ісуса Христа. / 5.Психологічна природа самотності. / 6.Причини самотності. / 7.Як звільнитися від самотності? / 8.Духовний аспект самотності. / 9.Комплексний підхід до вирішення проблеми самотності. / 10.Самотність у Гефсиманії. / / 12.Звернення у молитві. / 13. Дослідження Біблії. / 14.Прийняття Богом. / 15.Божа турбота про нас.

Duration: 00:13:37


health здоров'я

3/29/2017
More
Не хвилюйся / 1.Які є підстави для хвилювання? / 2.Взаємозв'язок наших думок і дій. / 3.Біблійна історія Маріі та Марти. / 4.Визначення наших приорітетів. / 5.Зайва стурбованість. / 6.Коментар апостола Павла. / 7.Спрямування думок у потрібне русло.

Duration: 00:04:57

See More