AWR Ukrainian Health-logo

AWR Ukrainian Health

Adventist World Radio

Здоров'я, поганий настрій, Піклування про власне здоров'я, раціональне харчування і здоровий Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Здоров'я, поганий настрій, Піклування про власне здоров'я, раціональне харчування і здоровий Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.
More Information

Location:

Kiev, United States

Description:

Здоров'я, поганий настрій, Піклування про власне здоров'я, раціональне харчування і здоровий Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Twitter:

@awrweb

Language:

Ukrainian

Contact:

AWR Europe 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

UKRKV_HLPX_20180314_4

3/14/2018
More
ß äèâíî óòâîðåíèé / 1.Íàéâåëè÷í³øèì ç óñ³õ ìåõàí³çì³â º ëþäèíà. / 2.ßê óòâîðåíà ëþäèíà? / 3.Áîã ñòâîðèâ ëþäñüêèé îðãàí³çì íàéäîñêîíàë³øèì. / 4.Ñêëàäîâ³ ëþäñüêîãî ò³ëà. / 5.Ëþäèíà ñòâîðåíà çà ïîäîáîþ Áîãà.

Duration:00:04:49

UKRKV_HLPX_20180307_4

3/7/2018
More
Øëÿõ ó íàïðÿìêó çäîðîâ'ÿ / 1.̳æ ïñèõ³÷íèì ³ ô³çè÷íèì çäîðîâ'ÿì ³ñíóº ò³ñíèé çâ'ÿçîê. / 2.Äóæå áàãàòî õâîðîá º ðåçóëüòàòîì ðîçóìîâî¿ äåïðåñ³¿. / 3.Ñóòí³ñòü âèñëîâó "ó çäîðîâîìó ò³ë³ - çäîðîâèé äóõ". / 4.Îïòèì³ñòè÷íå ñòàâëåííÿ äî æèòòÿ ñïðèÿº äóøåâíîìó òà ô³çè÷íîìó âèë³êîâóâàííþ. / 5.Ñèëà âîë³ äîïîìàãຠáîðîòèñÿ ç õâîðîáîþ. / 6.Äëÿ îäóæàííÿ äåêîìó òðåáà çì³íèòè ñâ³é ñïîñ³á ìèñëåííÿ. / 7.Ëþäèíà ïî÷èíຠõâîð³òè, ÿêùî ïîçáàâèòè ¿¿ áàäüîðîãî íàñòðîþ. / 8.̳æ íàøèìè ðîçóìîì ³ ò³ëîì ³ñíóº ò³ñíà...

Duration:00:14:43

UKRKV_HLPX_20180228_4

2/28/2018
More
˳êóâàëüí³ ï³äðîáêè / 1.Ñó÷àñí³ ëþäè ìàëî ñòåæàòü çà ñâî¿ì çäîðîâ'ÿì. / 2.×îìó ïðîöâ³òຠðèíîê ë³ê³â? / 3.Íàñë³äêè áåçäóìíîãî âæèâàííÿ ë³ê³â. / 4.Ñó÷àñíà ñòàòèñòèêà çàõâîðþâàíü. / 5.Ïîìèëêîâèé ìåòîä ë³êóâàííÿ. / 6.Ùî òàêå õâîðîáà ³ çâ³äêè âîíà áåðåòüñÿ? / 7.Ïðîöåñ çö³ëåííÿ ò³ñíî ïîâ'ÿçàí ç ñïàñ³ííÿì. / 8.Ïðèíöèïè Áîæîãî çö³ëåííÿ. / 9.Áîæ³ ë³êè. / 10.Àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ òà ¿õ ïîõîäæåííÿ. / 11.Ïîâíèé ïîñëóõ óñ³ì Áîæèì çàêîíàì.

Duration:00:14:43

UKRKV_HLPX_20180221_4

2/21/2018
More
×èñòîòà òà ïîðÿäîê / 1.×èñòîòà òà ïîðÿäîê - óìîâè çáåðåæåííÿ çäîðîâ'ÿ. / 2.Ñàí³òàðí³ ïðàâèëà ³ñíóâàëè ç äàâí³õ ÷àñ³â. / 3.Êóëüò ÷èñòîòè ó äàâí³õ öèâ³ë³çàö³ÿõ. / 4.Á³áë³éí³ ñàí³òàðí³ ïðàâèëà ³ çàêîíè. / 5.Ïîðÿäîê ³ ÷èñòîòà - çàêîí Íåáà. / 6.Ïðàâèëüíå âèêîðèñòàííÿ ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà, âîäè ³ ïîâ³òðÿ - âàæëèâèé ôàêòîð çäîðîâ'ÿ.

Duration:00:04:48

UKRKV_HLPX_20180214_4

2/14/2018
More
˳êóâàëüí³ ï³äðîáêè / 1.Ñó÷àñí³ ëþäè ìàëî ñòåæàòü çà ñâî¿ì çäîðîâ'ÿì. / 2.×îìó ïðîöâ³òຠðèíîê ë³ê³â? / 3.Íàñë³äêè áåçäóìíîãî âæèâàííÿ ë³ê³â. / 4.Ñòàòèñòèêà çàõâîðþâàíü íåâò³øíà. / 5.Ïîìèëêîâèé ìåòîä ë³êóâàííÿ. / 6.Ùî òàêå õâîðîáà ³ çâ³äêè âîíà áåðåòüñÿ? / 7.Ïðîöåñ çö³ëåííÿ ò³ñíî ïîâ'ÿçàí ç ñïàñ³ííÿì. / 8.Ïðèíöèïè Áîæîãî çö³ëåííÿ. / 9.˳êè â³ä Áîãà. / 10.Àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ òà ¿õ ïîõîäæåííÿ. / 11.Ìåòîä ñàòàíè - ïîºäíàííÿ äîáðà ³ çëà.

Duration:00:14:43

UKRKV_HLPX_20180207_4

2/7/2018
More
Âïëèâ ìóçèêè / 1. Ìóçèêà - ñêëàäîâà ÷àñòèíà íàøîãî æèòòÿ. / 2. Ìóçèêà - çàñ³á âèðàæåííÿ íàøèõ ïî÷óòò³â. / 3. Ìóçèêà ïðîáóäæóº íàéïîòàºìí³ø³ áàæàííÿ, ö³ë³ ³ ìð³¿. / 4. Çâóêè ìóçèêè ìîæóòü çö³ëþâàòè ³ çàë³êîâóâàòè ðàíè äóø³. / 5. Ìóçèêîòåðàï³ÿ. / 6. Âèá³ðêîâ³ñòü â ìóçèö³. / 7. Ðóéí³âíà ñèëà ìóçèêà. / 8. Áîã - ñï³âàâòîð ìóçè÷íèõ øåäåâð³â. / 9. Èñòîð³ÿ Äàâèäà ³ Ñàóëà.

Duration:00:04:48

health здоров'я

1/24/2018
More
Причина і наслідок / 1.Закон причини і наслідку. / 2.Значення закону причини і наслідку. / 3.Причини різних захворювань. / 4.Наслідки виконання і порушення законів природи. / 5.Рекомендації стосовно здорового способу життя. / 6.Від нашого вибору залежить наше здоров'я.

Duration:00:04:58

health здоров'я

1/17/2018
More
Хочеш жити - рухайся! / 1.Послання апостолів Нового Заповіту сповнені турботою про здоров'я. / 2.Малорухомий спосіб життя - небезпечний для здоров'я людини. / 3.Чим корисні фізичні вправи для здоров'я? / 4.Діяльність - це закон людського існування. / 5.Бездіяльність може привести до смерті. / 6.Як працює серце? / 7.Для чого треба зміцнювати м'язи? / 8.Як позбутися серцевих хвороб? / 9.Корисна порада для інвалідів. / 10.Сила волі - важливий фактор на шляху до одужання. / 11.Користь ранкової...

Duration:00:14:40

health здоров'я

1/10/2018
More
Причина і наслідок / 1.Закон причини і наслідку. / 2.Значення закону причини і наслідку. / 3.Причини захворювань. / 4.Наслідки виконання і порушення законів. / 5.Рекомендації стосовно здорового способу життя.

Duration:00:04:58

health здоров'я

12/27/2017
More
Як боротися з депресією? / 1.Народна мудрість каже: "Життя прожити - не поле перейти". / 2.Депресія призводить до страждань. / 3.Від чого виникає депресія? / 4.Наслідки депресії. / 5.Біблія допомагає побороти депресію. / 6.Як апостол Павло поборов депресію? / 7.Методи боротьби з депресією.

Duration:00:04:48

health здоров'я

12/20/2017
More
Перевага смирення / 1.Смирення - найважливіша чеснота / 2.Гордощі концентруються на самих собі / 3.Смирення - внутрішній стан нашого серця / 4.Господь прихильний до смиренних / 5.Три категорії смирення / 6.Підпорядковування своєї волі / 7.Незлобливість / 8.Смиирення - механізм боротьби зі стресами / 9.Несподівані сюрпризи життя / 10.Набуття смирення є корисним і благотворним / 11.Людина обмежена у своїх можливостях / 12.Де знаходиться джерело спокою? / 13.Ісус був смиренною людиною /...

Duration:00:14:45

health здоров'я

12/13/2017
More
Важкі запитання / 1.Нерівномірність людського життя / 2.Єгоїзм, байдужість і обмани сучасного світу / 3.Зміна приоритетів сучасного світу / 4.Що посієш, то й пожнеш / 5.Невміння радіти кожному дню / 6.Породження наших проблем / 7.Людська байдужість / 8.Синдром вигорання / 9.Бог небайдужий до наших обставин / 10.Напрямок для власних пошуків / 11.Хто моє Сина Божого, той має життя

Duration:00:04:48

health здоров'я

12/6/2017
More
Обери вірний шлях / 1.Дороги людського життя / 2.Правильні і неправильні дороги / 3.Наше життя залежить від нашого вибору / 4.Який шлях веде до життя / 5.Історія богатого юнака / 6.Божі повеління до нас / 7.Дотримання закону Божого / 8.Приклад правил дорожнього руху / 9.Виконання правил забезпечуе нам безпеку і спокій / 10.Дослідження Біблії / 11.Біблія найвпливовіша книга / 12.Святе письмо змінює людей / 13.Пророцтва Біблії / 14.Настання божого вічного царства

Duration:00:04:48

health здоров'я

11/29/2017
More
Депресія криза душі / 1.Обмануті надії. / 2.Володіння емоціями. / 3.Депресія виникає із-за негативних думок. / 4.Довіра Господу. / 5.Не можна пропускати через себе всю інформацію. / 6.Жертва на Голгофі. / 7.Яке наше ставлення до оточуючого світу? / 8.Рекомендації Слова Божого. / 9.Книга пророка Авакума.

Duration:00:04:48

health здоров'я

11/22/2017
More
Віра і сила волі / 1.Випробування Ісуса Христа / 2."Воля є а сили волі немає" / 3.Як допомагає віра у зміцненні сили волі? / 4.Що руйнує нашу волю? / 5.Фактори послаблення сили волі / 6.Лінощі / 7.Зневага порядка і чистоти / 8.Розуміння життєвих цілей / 9.Байдужість та апатія / 10.Поради як розвинути силу волі

Duration:00:04:48

health здоров'я

11/15/2017
More
Повнота життя / 1.Заклики сцчасної реклами / 2.Про що дбає реклама / 4.Слоган "живи на повну" / 5.Нестриманість у звичках / 6.Поняття свободи і волі / 7.Виправдовування своїх вчинків / 8.Алкоголізм і пияцтво / 9.Ідеологія правопорушень / 10.Нехтування простими правилами здоров'я / 11.Допомога Ісуса Христа

Duration:00:04:49

health здоров'я

11/8/2017
More
Подяка і зцілення / 1.Взаємозв'зок між вдячністю і здоров'ям / 2.Вплив подяки на ємоційний стан людини / 3.Доводи вчених відносно подяки / 4.Сучасні люди меньше дякують / 5.Повільне зникнення здатності бути вдячним / 6.Вислів християнської письменниці Елен Уайт / 7.Історія зустрічі Христа з прокаженними / 8.Досвід апостола Павла / 9.Наша подяка Господу

Duration:00:04:49

health здоров'я

11/1/2017
More
Бережи своє серце / 1.Серце наш центр фізичного та духовного життя / 2.Наші життєві приорітети / 3.Про що ми дбаємо у житті / 4.Наше ставлення до навколишнього світу / 5.Порівняння серця з містом / 6.Забруднення нашого серця / 7.Розпуста і насильство в засобах масової інформації / 8.Застереження Ісуса Христа / 9.Бог бачить наше серце / 10.Життя в ілюзіях / 11.Наші вуха і очі / 12.Руйнівна дія пліток / 13.Гордощі і самолюбство / 14.Самопіднесення / 15.Наші уста / 16.Молитва Господу /...

Duration:00:14:43

health здоров'я

10/25/2017
More
Одяг для нашого рганізму / 1.Псалом 38 / 2.Людське тіло - складний механізм / 3.Людська шкіра / 4.Шкіра людини - шедевр інженерної думки / 5.Властивості нашої шкіри / 6.Вода у нашому організмі / 7.Еластичність нашої шкіри / 8.Структура шкіри / 9.Прагнення людини до Творця / 10.Внутрішній світ людини / 11.Жві форми які оточують нас / 12.Любов і турбота нашого Творця

Duration:00:14:46

health здоров'я

10/18/2017
More
Прощення зцілює / 1.Пригнічення гріхів / 2.Помилки минулого / 3.Чи можемо ми прощати / 4.Нездатність прощати / 5.Прощення - найдорогоцінніша чеснота / 6.Помста і відмова пробачити / 7.Умови нашого благополуччя / 8.Вплив Святого духа через нашу совість / 9.Процес оздоровлення душі / 10.Почуття образи руйнує нас самих / 11.Прощаємо заради нашого власного зцілення

Duration:00:04:48

See More