Try Premium for 30 days

Live games for all NFL, MLB, NBA, & NHL teams
Commercial-Free Music
No Display Ads
AWR Ukrainian Spirituality-logo

AWR Ukrainian Spirituality

Adventist World Radio

Духовність – це внутрішній світ людини та її зв’язок з Богом. Духовний розвиток та його значення у процесі соціалізації людини. Взаємообумовлений розвиток моральності особи та її духовності.

Духовність – це внутрішній світ людини та її зв’язок з Богом. Духовний розвиток та його значення у процесі соціалізації людини. Взаємообумовлений розвиток моральності особи та її духовності.
More Information

Location:

Kiev, United States

Description:

Духовність – це внутрішній світ людини та її зв’язок з Богом. Духовний розвиток та його значення у процесі соціалізації людини. Взаємообумовлений розвиток моральності особи та її духовності.

Twitter:

@awrweb

Language:

Ukrainian

Contact:

AWR Europe 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

UKRKV_SEPX_20180220_3

2/20/2018
More
Ìèë³ñòü ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü / 1.Íàéâèçíà÷í³øèé â³ðø ªâàíãåë³ÿ. / 2.Äî ÷îãî ïðàãíåííÿ ëþäèíà? / 3.Âîðîæíå÷à ç Áîãîì. / 4.Ïîâñòàííÿ Ëþöèôåðà. / 5.Ãð³õ ³ áåççàêîííÿ. / 6.Ïëàí ñïàñ³ííÿ. / 7.Ìèë³ñòü ³ ïðîùåííÿ. / 8.²ñòîð³ÿ êíÿçÿ. / 9.Ïîäâèã Øàì³ëÿ. / 10.Ïðèõ³ä Õðèñòà ó íàø ñâ³ò. / 11.Ïîäâèã Õðèñòà. / 12.Âåëèêèé Âèçâîëèòåëü. / 13.×óäî Áîæî¿ áëàãîäàò³.

Duration:00:14:10

UKRKV_SEPX_20180218_1

2/18/2018
More
Ó ðóêàõ Ãîí÷àðà / 1.²ñòèíà ïðî Áîæó ëþáîâ. / 2.²ñòîð³ÿ ïðîðîêà ªðå쳿. / 3.Ðîáîòà ãîí÷àðÿ. / 4.Çâåðòàííÿ Ãîñïîäà äî ïðîðîêà ªðå쳿. / 5.Á³áë³éíå â÷åííÿ ïðî ïðèðîäó ëþäèíè. / 6.Ñòâîðåííÿ ëþäèíè. / 7.Ãîí÷àð - ñâîºð³äíèé õóäîæíèê. / 8.²ñòîð³ÿ ªðå쳿 ³ ãîí÷àðà. / 9.18 ðîçä³ë ïðîðîêà ªðå쳿. / /

Duration:00:14:41

UKRKV_SEPX_20180217_7

2/17/2018
More
Íàä³éíèé ôóíäàìåíò / 1.Áîæèé Çàêîí - çàêîí ìîðàë³. / 2.Ïåðåâàãè âèêîíàííÿ äåñÿòè çàïîâ³äåé Áîæèõ. / 3.Íåãàòèâí³ íàñë³äêè íåïîñëóõó Áîæîìó Çàêîíîâ³. / 4.Êîìó ìè ï³äêîðÿºìîñÿ? / / 6.Ïîñëàííÿ àïîñòîëà ßêîâà. / 7.Äçåðêàëî Çàêîíó Áîæîãî. / 8.Ïðèò÷à ²ñóñà Õðèñòà ïðî ìóäðîãî ³ íåóêà.

Duration:00:04:58

UKRKV_SEPX_20180215_5

2/15/2018
More
Òåðï³ííÿ ñâÿòèõ / 1.Êíèãà îäêðîâåííÿ. / 2.Ùî íàì äîâîäèòüñÿ òåðï³òè? / 3.Ïðèêëàä ²ñóñà Õðèñòà. / 4.Äóìêè ïðî ðîçëó÷åííÿ. / 5.²ñòîð³ÿ ó Ãåôñèìàíñüêîìó ñàäó. / 6.Ìîëèòâà ²ñóñà çà âîðîã³â. / 7.гçíèöÿ ì³æ ïðàâåäíèêàìè òà íå÷åñòèâèìè.

Duration:00:04:57

UKRKV_SEPX_20180213_3

2/13/2018
More
Óìîâè íîâîãî çàâ³òó / 1.²ñòîð³ÿ Àäàìà. / 2.×è õî÷å Áîã ñìåðò³ ãð³øíèêà7 / 3.Îäêðîâåííÿ ÿê³ Áîã â³äêðèâ Àäàìîâ³. / 4.Íàñë³äêè íåâ³ðíîñò³. / 5.Òàºìíèöÿ Áîæîãî çàâ³òó. / 6.Ëþáîâ Áîãà äî ëþäñòâà. / 7.Ëþäñüêèé âîðîã - ñàòàíà.

Duration:00:04:57

UKRKV_SEPX_20180211_1

2/11/2018
More
×èñòå ñåðöå / 1.Íàã³ðíà ïðîïîâ³äü Õðèñòà. / 2.Ïîâ÷àííÿ ïðî ñåðöå. / 3.Çîâí³øíÿ òà âíóòð³øíÿ îçíàêà. / 4.Á³áë³éíèé ïîãëÿä íà ïðîáëåìó. / 5.Ïðèêëàä íàøîãî ñüîãîäåííÿ. / 6.Áîæèé ïëàí ïîðÿòóíêó. / 7.Ïåðåòâîðåííÿ íàøîãî ñåðöÿ.

Duration:00:04:57

UKRKV_SEPX_20180210_7

2/10/2018
More
Ïåðåâàãè õðèñòèÿíèíà / 1.Áóòè õðèñòèÿíèíîì - öå âåëèêà ïåðåâàãà. / 2.³ðóþ÷èé â ²ñóñà Õðèñòà ìຠâ³÷íå æèòòÿ. / 3.³÷íå æèòòÿ - ðåçóëüòàò ï³äïîðÿäêóâàííÿ âîë³ Òâîðöÿ. / 4.³ðóþ÷à ëþäèíà æèâå ïîâíîö³ííèì æèòòÿì. / 5.Õðèñòèÿíèí ìຠìèð ²ñóñà Õðèñòà. / 6.Ïîøóêè äóøåâíîãî ñïîêîþ. / 7.³ðà ó÷í³â Õðèñòà ó â'ÿçíèö³. / 8.Ðàä³ñòü õðèñòèÿíèíà - öå âåëèêà ïåðåâàãà. / 9.Öàðñòâî Áîæå â æèòò³ õðèñòèÿíèíà.

Duration:00:14:04

UKRKV_SEPX_20180208_5

2/8/2018
More
Õàé áóäå âîëÿ Òâîÿ / 1.Ìîëèòâà "Îò÷å íàø". / 2.²ñòîð³ÿ ëèöàðÿ ÿêèé õîò³â ï³òè íà â³éíó. / 3.Ñàòàíà íàìàãàºòüñÿ ñïîòâîðèòè õàðàêòåð Áîãà. / 4.Áîã áàæຠíàéêðàùîãî äëÿ íàñ. / 5.Îáðàç Áîæèé,ÿêèé â³äêïèâຠíàì Á³áë³ÿ. / 6.Ñâ³ä÷åííÿ ïðèðîäè ïðî Òâîðöÿ. / 7.Ãîñïîäü õî÷å, ùîá ìè ðîáèëè ñâ³é âèá³ð äîáðîâ³ëüíî. / 8. ÷îìó º âîëÿ Áîæà? / 9.Õòî óâ³éäå äî Öàðñòâà Íåáåñíîãî? / 10.×è º Çàêîí Áîæèé âàæêèì òÿãàðåì? / 11.Ñâîáîäà â³ä çàïîâ³äåé Áîæèõ ÷è ñâîáîäà â³ä çëèõ â÷èíê³â? / 12.Âîëÿ Ãîñïîäíÿ...

Duration:00:14:41

UKRKV_SEPX_20180206_3

2/6/2018
More
Ùî òàêå ñâîáîäà? / 1.Êîëè ëþäèíà ââàæàºòüñÿ â³ëüíîþ? / 2.Õòî º àâòîðîì ñâîáîäè - Áîã ÷è ñàòàíà? / 3.Ñâîáîäà îñîáèñòîñò³ ïîëÿãຠó ñâîáîä³ âèáîðó. / 4.×è â³ëüíèé ÿ? / 5.Òðåãåä³ÿ ïàäøîãî àíãåëà Ëþöèôåðà. / 6.Äî ÷îãî ïðèçâîäèòü ãîðä³ñòü? / 7.ßê çì³é ñïîêóñèâ Àäàìà òà ªâó. / 8.Ñâîáîäà âèáîðó - öå äîáðå ÷è ïîãàíî? / 9.Âíóòð³øíÿ áîðîòüáà àïîñòîëà Ïàâëà. / 10.Ñâîáîäà îñîáèñòîñò³ - öå ñëóõíÿí³ñòü Áîæîìó çàêîíó. / 11.Áîæèé ïëàí ñïàñ³ííÿ. / 12.³ðîþ â Õðèñòà ìè ñòâåðäæóºìî Áîæèé Çàêîí. / / 13.Äå...

Duration:00:14:36

Spirituality духовні

1/27/2018
More
Якір надії / 1.Три складові християнського життя: віра, надія, любов. / 2.Що таке надія? / 3.На що ми покладаємо свою надію? / 4.Застереження Біблії. / 5.На кого не треба покладати свою надію? / 6.Діалог Понтія Пілата з Ісусом Христом. / 7.Чому не варто сподіватися тільки на себе? / 8.Найвище призначення розуму. / 9.Найбільше безумство. / 10.Розумний в очах своїх. / 11.Чи завжди фізична сила, розум і багатство може захистити нас? / 12.Той хто надіється на Бога, ніколи не буде осоромлений.

Duration:00:14:45

Spirituality духовні

1/25/2018
More
Моральні норми / 1.Справжня турбота про людину у християнстві. / 2.Причини збільшення зла. / 3.Вислів царя Соломона про відношення до ворога. / 4.Поняття ближній у висловах Христа. / 5.Притча про доброго самарянина. / 6.Аргументи противників Божого закону. / 7.Місія Ісуса в євангелії. / 8.Принципи Божого закону. / 9.Дотримання десяти заповідей. / 10.Байдужість до норм християнської моралі. / 11.Аморальна поведінка суспільства. / 12.Застереження Священного Писання.

Duration:00:14:46

Spirituality духовні

1/23/2018
More
Ідол непокори / 1.Поклоніння ідолам у наші дні. / 2.Людина у своєму безумстві обожнює сама себе. / 3.Якщо ми не виконуємо волю Божу, ми стаємо його супротивниками. / 4.Сучасні ідоли. / 5.Ідол багатства. / 6.Застереження апостола Павла громаді в Ефесі. / 7.Притча Христа про двох синів. / 8."Бажання шукає можливостей, а небажання шукає причин". / 9.Гріховна натура майстерна на всілякі видумки та відмовки. / 10.Віра діюча любов'ю. / 11.Заклик Христа слідувати за ним. / 12.Слухняність...

Duration:00:14:44

Spirituality духовні

1/21/2018
More
За ким повернеться Христос? / 1.За ким повернеться Христос - за віруючими чи за вірними? / 2.Всі побачать Ісуса Христа під час Його другого пришестя. / 3.Весь християнський світ поділений на два табори. / 4."Віра без діл мертва". / 5.Мотиви наших поступків відіграють важливу роль у нашому спасінні. / 6.Ми спасаємось вірою чи ділами? / 7.Своїми справами заробити спасіння неможливо. / / 8.Спасіння - це дар Божий. / 9.Приклад спасіння розіп'ятого розбійника. / 10.Справжня віра веде до...

Duration:00:12:59

Spirituality духовні

1/20/2018
More
Життя схоже на високу гору / 1."Життя прожити - не поле перейти". / 2.Життя нам дається один раз. / 3.Розумне виховання дитини. / 4.Любов - це не тільки почуття, а також і дії. / 5.Коли відбувається переоцінка цінностей? / 6.Золоте правило Ісуса - головне в житті.

Duration:00:04:48

Spirituality духовні

1/18/2018
More
Світова криза / 1.Криза підстерігає нас. / 2.Несвоєчасна підготовка до майбутнього. / 3.Жах війни. / 4.Екологічна криза. / 5.Порушення рівноваги в природі. / 6.Наслідки зростання хімічного та промислового виробництва. / 7.Нагорна проповідь Ісуса Христа. / 8.Створіть навколо себе кращий світ.

Duration:00:04:49

Spirituality духовні

1/13/2018
More
Діяльна віра / 1.Що таке віра? / 2.Віра - ключове слово у християнстві. / 3.Матеріалістичний спосіб мислення. / 4.Віра і факти. / 5.Біблійний коментар. / 6.Приклади віри. / 7.Віра і сумніви. / /

Duration:00:14:43

Spirituality духовні

1/11/2018
More
Погляд на Откровення / 1.Символіка книги Откровення. / 2.Про що говорить книга Откровення? / 3.Що таке Апокаліпсис? / 4.У чому суть послання книги Откровення? / 5.Історичний контекст Откровення. / 6.Історія апостола Іоана. / 7.Видіння апостола Іоана в книзі Откровення. / 8.Пророцтва книги Откровення. / 9.Велика боротьба у книзі Откровення. / 10.Стратегія сатани.

Duration:00:14:39

Spirituality духовні

1/9/2018
More
Оце Людина / 1.Судовий процес на початку нашої ери. / 2.Історія суда над Христом. / 3.Звинувачення проти Христа. / 4.Біблійний коментар про події суда над Христом. / 5.Що є істина? / 6.Чому Пілата не називають християнином? / 7.Що погубило Пілата? / 8.Наслідки легковажних рішень.

Duration:00:14:40

Spirituality духовні

1/7/2018
More
Справжній Цар / 1.Контраст різдвяних подій. / 2.Приклади двох біблійних царів. / 3.Історія царя Ірода. / 4.Народження Ісуса Христа. / 5.Пророцтво про народження Христа. / 6.Події, що відбувалися при народженні Христа. / 7.Христос - Спаситель світу. / 8.Віфлеємська історія та її значимість.

Duration:00:14:26

Spirituality духовні

1/6/2018
More
Тріумф правосуддя / 1.Несправедливість у нашому світі. / 2.Чи потрібно закрити тюрьми? / 3.Позиція Біблії відносно органів правосуддя. / 4.Ставлення до влади з біблійної точки зору. / 5.Що таке Божий суд? / 6.Несправедливість земного правосуддя. / 7.Кому потрібно боятися Божого суду? / 8.Для праведників суд Божий не страшний. / 9.Божу справедливість на суді визнають всі грішники. / 10.Найважливіший підсумок нашого життя.

Duration:00:14:41

See More