Cridhe Na Cuise - Capercaillie @ 30-logo

Cridhe Na Cuise - Capercaillie @ 30

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Sgeulachd a tha cuir aithne air Capercaillie - an còmhlan-ciùil as iomraiteach ann an saoghal ceòl tradiseanta Albannach. Còmhla riutha 's iad a' clàradh an clàr ùr aca, a' siubhal gu fèisean tro'n t-Samhradh, tha sinn ag innse eachdraidh còmhlan cho cliùiteach 's cho soirbheachail 's a th' againn ann an Alba. Chì sinn iad air chuairt, ann an tasglann agus ann an còmhradhleotha, a' sealltuinn mar a tha an guth iogantach aig Karen NicMhathain air toirt aire dhaoine gu ceòl Gàidhlig, air feadh an t- aoghail. An cois sgeulachd Capercaillie, tha sinn aig innse mar a tha saoghal ceòl tradiseanta Albannach air atharrachadh, saoghal air nach robh mòran aithne ach a tha an diugh na dhualachas maireannach, beothail. An intimate profile of Capercaillie - the most influential band in Scottish traditional music. From the recording of their latest album to travelling to a number of summer festivals, we reveal the story of one of Scotland's most successful and respected bands. Candid on the road footage, archive and interviews show how the band, fronted by the incredible vocal talents of Karen Matheson, have broadened the appeal and awareness of Gaelic music worldwide. Alongside the story of the band we will tell the parallel story of the transformation seen in Scottish traditional music scene, which has gonefrom a time of relative obscurity to being a vibrant, living, breathing tradition.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.