Jolomo - Dealbhadair nan Daoine-logo

Jolomo - Dealbhadair nan Daoine

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Tha dealbhan dathach fear-ealain Albanach, Jolomo, ri lorg anns a h-uile àit', gu tric a' sealltainn croit aig beul an latha, no beul na h-oidhche. Tha cuid a' cur luach mòr air an obair aige; tha iad a' bruidhinn air an gàirdeachas a tha ri lorg anns na dathan, is an co-dhèantachd. Tha cuid eile ag radh gu bheil na dealbhan uile a' coimhead coltach ri chèile, agus gu bheil an àireamh dhuibh a' toirt air falbh o chliù mar fear-ealain ceart. Tha John Lowrie Morrison a' tilleadh gu dachaigh a shìnnsearan 's na Hearradh airson a bhith a' toirt dealbhan, a' sgeidseadh agus a' searmonachadh. Na Chrìostaidh e fhèin, tha an ealain agus an searmonachadh aige co-cheangailte ri chèile, an obair aige na mhìneachadh air a chreideamh. Le beachdan bho Stiùiriche na Gailearaidhean Nàiseanta, Sir John Leighton, preasantair Cathy NicDhòmhnaill, agus Stiùiriche An Lanntair Ruaraidh Moireach, tha am prògram seo a' faighneachd carson a tha Jolomo a' cumail air, a' dealbhachadh na h-Alba na dhòigh annasach aige fhèin? The phenomenally popular Scottish artist Jolomo is featured in a special documentary on BBC ALBA. His brightly coloured landscapes, often featuring crofts painted at dawn or dusk, can be seen everywhere. Those who appreciate his work are energised by it - they speak of joy and celebration in the colours, textures and composition. His detractors describe him as a one-trick pony, his prolific output devaluing his status as a serious artist. Jolomo (John Lowrie Morrison) returns to his Harris roots to sketch, photograph and to preach. A committed Christian, his painting and preaching are inextricably linked, his art a glorious celebration of his faith. With contributions from the director general of the National Galleries Sir John Leighton, broadcaster Cathy MacDonald and director of An Lanntair Roddy Murray, this programme asks what motivates Jolomo to keep painting Scotland in his unique style.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.