Komentarze Radia TOK FM-logo

Komentarze Radia TOK FM

313 Favorites

Informacja to za mało, potrzebujemy wyjaśnień, interpretacji, komentarza do tego, co dzieje się wokół nas - żeby lepiej rozumieć otaczający nas świat, żeby potrafić go mądrze ocenić, żeby móc dokonywać świadomych wyborów.

Informacja to za mało, potrzebujemy wyjaśnień, interpretacji, komentarza do tego, co dzieje się wokół nas - żeby lepiej rozumieć otaczający nas świat, żeby potrafić go mądrze ocenić, żeby móc dokonywać świadomych wyborów.
More Information

Location:

Warszawa, Poland

Description:

Informacja to za mało, potrzebujemy wyjaśnień, interpretacji, komentarza do tego, co dzieje się wokół nas - żeby lepiej rozumieć otaczający nas świat, żeby potrafić go mądrze ocenić, żeby móc dokonywać świadomych wyborów.

Language:

Polish


Episodes

Adam Balcer: Im s�absza b�dzie kontrola nad granic� syryjsko-tureck� tym le

10/4/2012

Micha� Kolanko (300polityka.pl) o telewizyjnej debacie z udzia�em Baracka O

10/4/2012

Czy warto zaszczepi� si� przeciwko grypie? Pawe� Sulik rozmawia z prof. Lid

10/3/2012

Zofia Wojtkowska, Wprost: Mamy kiepsk� organizacj� szkolnictwa wy�szego

10/1/2012
More
Rozmawia Pawe� Sulik

Komentarz do reporta�u. Dlaczego Izrael burzy Palesty�czykom zbiorniki wodn

9/28/2012

Jak Warszawa mia�a wygl�da� w 1944 roku? Mo�na to sprawdzi� na architektoni

9/27/2012
More

Duration: 00:11:46


Krzysztof Bielawski i dr Adam Ostolski o upami�tnianiu historii �yd�w w Pol

9/27/2012

Jak rz�dy Hiszpanii i Grecji radz� sobie z demonstracjami?

9/27/2012
More
Agata Kowalska rozmawia z Romanem Imielskim z Gazety Wyborczej

Ryszard Milewski, prezes S�du Okr�gowego w Gda�sku, zosta� odwo�any

9/27/2012
More
Komentarz Ewy Siedleckiej z Gazety Wyborczej. Rozmawia Agata Kowalska

Duration: 00:11:59


Inwestowanie w sztuk�. O Warsaw Gallery Weekend m�wi� Karolina Nowak i �uka

9/26/2012

Czy tylko pieni�dze motywuj� emigrant�w do powrotu do kraju?

9/26/2012
More
Agata Kowalska rozmawia z dr. Maciejem Duszczykiem z UW

Mitt Romney zastanawia si�, dlaczego okna w samolotach nie otwieraj� si�

9/26/2012
More
W�tpliwo�ci rozwiewa Krzysztof Krawcewicz z ''Przegl�du Lotniczego''

Duration: 00:12:34


Wanda Nowicka: Pr�by wmawiania, �e ochrona �ycia oznacza ochron� p�odu, bij

9/25/2012

Poruszenie po wr�czeniu nagrody Bogdana Zdrojewskiego dla kampanii antypira

9/25/2012
More
Rozmowa Paw�a Sulika z Alkiem Tarkowskim

Olga Salomatova o wyborach na Bia�orusi i pikiecie urodzinowej dla Alesia B

9/25/2012

Dionisios Sturis o strajku dziennikarzy w Grecji

9/25/2012
More
Rozmawia Pawe� Sulik

Rozmowa Paw�a Sulika z Micha�em Szczerb� z PO, obserwatorem wybor�w na Bia�

9/24/2012

Pomoc postpenitencjarna. Rozmowa o opiece nad osobami, kt�re wysz�y z wi�zi

9/24/2012

IgNoble rozdane. Szczeg�y w rozmowie Paw�a Sulika z Piotrem Cie�li�skim z G

9/21/2012

Urz�d na Pi�tk�. Rozmowa Paw�a Sulika z Olg� Skar�y�sk�, koordynatork� akcj

9/21/2012
See More