Rona: Dileab Chlann Eardsaidh Raighnaill-logo

Rona: Dileab Chlann Eardsaidh Raighnaill

BBC

More Information

Location:

United Kingdom

Networks:

BBC

Description:

Prògram aithriseach a bheir cunntas air beatha sàr phearsa ann an saoghal na Gàidhlig - Rona Lightfoot. Tha i air urram a chosnadh mar sheinneadair, phìobaire agus i a' riochdachadh stòras de bheul-aithris, ceòl agus òrain. Rugadh i ann an Uidhist a Deas, agus chaidh a h-àrach ann an teaghlach a bha air a bhogadh ann am beartas an dualchais. Tha àireamh gun tomhas de phìobairean 's de sheinneadairean òga air buanachd fhaighinn bho oideachaidh Rona. Tha i tric na bean an taighe aig cùirmean far a bheil iarraidh mhòr air a h-eirmseachd agus a tàlant mar sgeulaiche, agus chan eil sian a choltas lughdachadh anns an tlachd a tha i 'gabhail ann am pìobaireachd. Tha i nas trainge na bha i riamh, a' toirt breith aig farpuisean pìobaireachd. Tha Rona Lightfoot na stòras nàiseanta ìnnte fhèin, na tobar phrìseil de dh'òrain, de ghliocas agus de thoileachas do Ghàidheil air feadh an t-saoghail. Music documentary charting the life of one of Gaeldom's great characters - Rona Lightfoot. The revered singer, piper, storyteller and teacher carries a treasure trove of folklore, music and song with her. Born in South Uist, Rona grew up in a family rich in tradition. There are countless young singers and pipers who have benefited from Rona's skill as a tutor. She has taught at feisean all over Scotland and has been an instructor at Ceolas on South Uist every year since its inception in 1996. Her ready wit and storytelling skills make her a popular MC at musical events, and her great love for piping remains undiminished. Rona is busier than she has ever been, relishing the opportunity to judge at piping competitions and mentor young pipers. A national treasure, Rona Lightfoot continues to be a source of songs, wisdom and humour to the Gaels all over the world.

Language:

English


This show will be available later. Please come back then.