AWR Fulfulde, Fula, Pulaar-logo

AWR Fulfulde, Fula, Pulaar

Adventist World Radio

Daily Fulfulde radio program for West Africa, produced by Adventist World Radio

Daily Fulfulde radio program for West Africa, produced by Adventist World Radio

Location:

Yaoundé, United States

Description:

Daily Fulfulde radio program for West Africa, produced by Adventist World Radio

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

numooji neddo

10/24/2020
Numooji mi Adaama ndon yara tum ngal koo haanay. Ngam maajum o ndon wudina wolde Allah.

Duration:00:28:59

Dume wadi?

10/23/2020
Tagadi duniyaru laati gal bawde Allah na malla wari nder haawa on? Dudde aanda noy bee numata.

Duration:00:28:59

Genaari jeenu

10/22/2020
Allah taggi hokki Debo gooto haa Adamu ba wi'igo yo gorko tammi te'ugo debbo gooto et debbo bo gorko gooto.

Duration:00:28:59

Laamu cattungu

10/21/2020
Wakkati feere en ndon gudiina Allah ngam mangu ko'e meeden en laaran sappinol de Lamido Achab bee debbo muudum Jezabel

Duration:00:28:59

Kabbol kibbinangol

10/20/2020
Deh noy en mbadi kabbolji et en hibbinay? Sey Allah tan no wadi fuu hibbinan kabbolji muudum. Dalila majjum O jaabi a tornde Anna den O hokki mo bikko mo ewni Samuyila

Duration:00:28:59

To yide laabi

10/19/2020
Allah holi yide labde bilaa riiba. Dalila man O holli sappinol gal sadaka mbiddo maako haa gafangal ngam hisnugo en.

Duration:00:28:59

tikkere Daouda

10/18/2020
Daouda mbila andangal dow goddo mo o hoosi balel talaakajo, o hiita goddo e o wi'i sey wade laati kiita maako. Ase ma dum kanko

Duration:00:28:59

baala talakaajo

10/17/2020
Baawo aybe Daouda, Allah nellan anabijo Nathan mo tammi wolwango Daouda ngal baldol do ko laarani baala talakaajo nder fattude.

Duration:00:28:59

Bar hoore Daouda

10/16/2020
Zunuba laati hunde kalluka ngam yaake to en mbowi bee maggel, dum laatan caddum haa meeden ngam accugo ndi. Ban noon Daouda tawi hoore nder halaaka haa dukki O baran Uriah ngam sudugo aybe maako ammaa ga tamay laatago noon ngam Allah sirritan mo.

Duration:00:28:59

Aybe Daouda

10/15/2020
Daouda yi'i debbo sukkaajo maako ndon yiiwo nden o umri bee ngandana mo debbo o e o waliri mo. baawo man debbo o reddi e dawda baran goriko ngam suddago aybe maako

Duration:00:28:59

Dawda ewni Uriah

10/14/2020
Daouda nde lari Bar scheba ndon be redu, wadi ewnaandou haa Uriah ngam yahugo saare ammaa o saali. Ban non aybe Daouba tammi wurtaago caka yim.

Duration:00:28:59

MILKA janci lamiido

10/13/2020
Daouda don teddina Allah bee gamirle et bee mantooje nden MILKA debbo mako wurti et janci gorum nden Jawmiraawo sali hokugo mo mbingel

Duration:00:28:59

soynde ndawrtaare sawulu

10/12/2020
Sawulu ndawtanay Allah ngam Jawmiraawo wi'i mo o larano bana karamdum dabbaji yimbe Israi'ila djaali haa koonu ammaa Sawulu wadday bana Jawmiraawo wi'i.

Duration:00:28:59

Abner aynoowo kallundo

10/11/2020
Abner wawaay aynugo Saul wakkati be ndon a ladde e be ndon farta Daouda

Duration:00:28:59

Mayde lamdo Saoulou

10/10/2020
Maybe Saoulou yotti ngam o kaludo. Tata mi tokka yaborde mako.

Duration:00:28:59

Cheegal

10/9/2020
Cheegal hanay. Allah kam yidi sey mi yafana himbe.

Duration:00:28:59

Debbo boddo

10/8/2020
Abigail ndon no debbo boddo. Nden o hisi gorko mako Nabal ha jungo Daouda.

Duration:00:28:59

sukajo boddo

10/7/2020
Wolde man windama nder deftere 1 lamibee 25. Ha ton, ndo windi do sukajo boddo je yehi ha matina Abigail ko sali chaka Daouda be Nabal.

Duration:00:28:59

Diskoudo kaludo

10/6/2020
Nabal do holla min yo wodi himbe nje ndo mari jaudi ama mbe kaludo. Taa min tokka be.

Duration:00:28:59

Watitago

10/5/2020
Daouda fotti no mbara Saoulou, amaa on waddai ndum ngam o wii Allah on watitidta.

Duration:00:28:59