AWR Malagasy / Malgache-logo

AWR Malagasy / Malgache

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.
More Information

Location:

Antananarivo, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

1- Hafatra ho anao 2- fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly Sabata

9/24/2018
More
1- Sambatra izay mahay mitantana sy mankasitraka / 2- Ireo andraikitry ny ray aman-dreny amin'ny tanora / 3- Fanavaozam-panahy - Meteza ho diovina / 4- Natumad Fambolena sakay be / 5- Na dia mpifatotra aza dia mpitondra vahaolana mandrakariva

Duration:01:00:01

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Rindram-peo sy tononkalo 5- Lesona Sekoly Sabata

9/23/2018
More
1- Ataovy amin'ny fo tahaka ny ho an'Andriamanitra / 2- Lasary courgette / 3- Fierena / 4- Zava-poana ny andronao / 5- Fiondaranana an-tsambo nankany Roma

Duration:01:00:01

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

9/22/2018
More
01_Asehoy, zarao @ hafa ny maha Kristiana anao / 02_I Samoela 23 / 03_Zavatra 7 mampiavaka an'i Jesosy 3 / 04_Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? / 05_Ny dian’i Paoly tany Rôma

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

9/21/2018
More
01_Aza misalasala @ fanarahana an'Andriamanitra / 02_Fifandraisan'ny fivavahana kristiana @ Silamo 4 / 03_Iza no reharehako / 04_Fanazarana hisafidy 03 / 05_NYnanaovana an'i Paoly tao an-trano maizina fianarana fanampiny

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sytontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

9/20/2018
More
01_Miandry anao ny fiainana mandrakizay / 02_Ramrina / 03_Minia tsy mandotony tena / 04_Volofotsy 2 / 05_Teo anatrean'nympitarika jiosy

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

9/19/2018
More
1 - Tsy hainao ny hatanjaka sy handresy raha tsy eo Jesosy / 2 - Miara miasa izahay / 3 - Nehemia II / 4 - Tanora sy ny fangatahan'andro 1 / 5 - Niaro tena i Paoly

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

9/18/2018
More
1 - Meteza ahitsin'Andriamanitra / 2 - Fisorohana ny tsy fanjarian-tsakafo eo @ vehivavy bevohoka / 3 - Ny fiovam-pon'i Saoly / 4 - Tsiambaratelon'ny Reny 2 / 5 - Tonga hihaino an'i Paoly i Agripa

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- fahaiza-miaina 3- toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly Sabata

9/17/2018
More
1- Mahay ny zavatra rehetra aho ao amin'ilay Mampahery ahy / 2- Adidin'ny Ray aman-dreny amin'ny zanaka02 / 3- Mahita an'Andriamanitra / 4- Natumad Composte mailaka 03 / 5- Ny nitondrana an'i Paoly teo anatrhan'i Festosy

Duration:01:00:01

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona Sekoly Sabata

9/16/2018
More
- Azo atao ny mifandray mivanatanana amin'Andriamanitra / 2- Saonjo atao salady / 3- Olona iray ve # a / 4- Maman'i Sesety / 5- Notsarain'i Felix i Paoly

Duration:00:59:57

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03-Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly sabata

9/15/2018
More
01_Aoka hiainana ny hoe Kristiana / 02_I Samoela 22 / 03_Zavatra 7 mampiavaka an'i Jesosy 2 / 04_Misy lanjany amin'Andriamanitra tokoa ve ny fiainako 2 / 05_Natao tao an-tranomaizina i Paoly

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03-Toriteny - 04_Fiainam - Pianakaviana- 05_Lesona sekoly sabata

9/14/2018
More
01_Mankanesa aty amiko dia ho maivana hianareo / 02_Ny fifandraisan'ny fivavahana silamo @ Kristiana / 03_Ireo noana sy mangetaheta / 04_Fanazarana hisafidy 2 / 05_Ny nisamborana an'i Paoly tany Jerosalema (fianarana fanampiny)

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03-Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly sabata

9/13/2018
More
01_Mety misalasala ianao fa Jehovah ireryy ihany no azo antoka / 02_Ady @ fano / 03_Minia tsy mandoto ny tena / 04_volofotsy 1 / 05_Nafindra tany Kaisaria

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

9/12/2018
More
1 - Fitokisana / 2 - Mba mampitombo / 3 - Nehemia 1 / 4 - Tsiambaratelo'ny fifaliana / 5 - Ny zava-nitranga teo anatrehan'ny sinedriona

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabehazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

9/11/2018
More
1 - Jesosy ihany no vahaolana / 2 - Ny Mony / 3 - Ny antony ilan'ny kristiana fiadiana / 4 - Influance / 5 - Teo anatrahan'ny vahoaka

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- fahaiza-miaina 3- toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly Sabata

9/10/2018
More
1- Ilay fiainana / 2- Adidin'ny Ray aman-dreny amin'ny zanaka / 3- Hevero ny hafa fa aza tia tena / 4- Natumad Composte mailaka 02 / 5- Korontana tao amin'ny Tempoly

Duration:01:00:01

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona Sekoly Sabata

9/9/2018
More
1- Azo atao ny mifandray mivanatanana amin'Andriamanitra / 2- Karepoka vomanga / 3- Ampandroy izy / 4- Maman'i Sesety / 5- Fihaonana tamin'ireo mpitarika tany Jerosalema

Duration:01:00:01

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

9/8/2018
More
01_Mamela ny elokay / 02_ I Samoela 21 / 03_Zavatra 7 mampiavaka an'i Jesosy / 04_Misy lanjanay @ Andriamanitra tokoa ve ny fiainako? / 05_Voasambotra tao Jerosalema i Paoly

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

9/7/2018
More
01_Solotenan'i jesosy / 02_Fifandraisan'ny fivavahana Kristiana @ silamo / 03_Ny nofy / 04_Fanazarana hisafidy01 / 05_Ny dia misiônera fahatelo (fianarana fanampiny)

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

9/6/2018
More
01_Mivavaha @ fo madio ka aza mitsahatra / 02_Tamotamo sy voandelaka / 03_Lesona ny @ Jodasy / 04_Famorana fiz 3 / 05_NITSIDIKA AN’I TIRO SY KAISARIA I PAOLY (Asa. 21:10–14)

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

9/5/2018
More
1 - Ho feno fitiavana / 2 - Fa ahoana no ahafantaranao izany / 3 - Miandrandra / 4 - Iza no modelin'ny zanakao / 5 - Ny dian'i Paaoly tany Mileto

Duration:01:00:00