AWR Malagasy / Malgache-logo

AWR Malagasy / Malgache

Adventist World Radio

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.
More Information

Location:

Antananarivo, United States

Description:

Daily AWR Program broadcast in Malagasy language about Health, Family Life and Spirituality.

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

1- Hafatra ho anao 2- sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Koriana an-kira 5- Lesona Sekoly Sabata

6/24/2018
More
1- Fidio izay lazaina fa aza malaky mitsara / 2- Mofo vary amin'ny ronono / 3- Aiza no hialako / 4- Fahatokiana / 5- Ny fihavian'i Kristy fanindroany

Duration:01:00:01

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

6/23/2018
More
01_Ny herin'ny fitiavana / 02_1 Samoela 11 / 03_Tonga teto ny ratsy / 04_Vahaolana maharitra mandrakizay / 05_Ny fiverenan'i Jesosy faha roa

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

6/22/2018
More
01_Tena tia anao Andriamanitra any an-danitra / 02_Ny rey tantely 3 / 03_Ny virijina 10 / 04_Fotoana voatokana ho an'ny mpianakavy fizarana 2 / 05_I Babylona sy ny ady lehibe farany (fianarana fanampiny)

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

6/21/2018
More
01_Tsy ny nofo ihany / 02_Petit pois 1 / 03_famoronana 4 / 04_Fahasarotana miaina Fizarana 2 / 05_Aramagedona sy ny tendrombohitra Karmela fizarana faha 2

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

6/20/2018
More
1 - Manana tanjona, ataovy ampahendrena / 2 - Ilay kiraro feno fotaka / 3 - Diso aoriana loatra 2 / 4 - Fiomanana fanadinana 01 / 5 - Hara-magedona sy ny tendrombohitra karmela fiz 1

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

6/19/2018
More
1 - Izy no mendrika haka azy / 2 - Fanasana tanana / 3 - Fanantenana ho an'ny mpanota / 4 - Ny fotoana / 5 - Hara-Magedona

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly sabata

6/18/2018
More
1- Ampiasao amin'ny tsara ny anionao / 2- Soa ho anao ny fisian'ny Ray aman-Dreny / 3- Tandremo ny fanomezam-pahasoavana / 4- Fiompiana trondro an-tanim-bary / 5- Rava Babilona

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny Mpihaino 5- Lesona sekoly Sabata

6/17/2018
More
1- Izay lasa tsy hiverina fa manaova dingana vaovao / 2- Trondro amin'ny ovy na baranjely / 3- Samy mila Mpamonjy / 4- Tmg Pst Razafinarivo George / 5- Ny divain'ny fahatezerana noho ny fijangajangana

Duration:01:00:01

01_Hafatra ho anao - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

6/16/2018
More
01_Jehovah handamina ny lalanao / 02_1 Samoela 10 / 03_Mihevitra antsika ve Andriamanitra / 04_Fepetra roa hivoahana @ krizy / 05Babylona sy ny ady lehibe farany

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fantatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

6/15/2018
More
01_Izy ilay Jehovah tena tia anao / 02_Ny renin-tanteli fizarana 2 / 03_NY fahasamabaran'i Davida / 04_Fotoana voatokana ho an'ny mpianakavy fizarana 1 / 05_Ny tombokasehin'Andriamanitra sa ny mariky ny bibidia? fianarana fanampiny

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena y fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

6/14/2018
More
01_Aza manao vava ratsy / 02_Ranombary masaka / 03_Famoronana / 04_Fahasarotana miaina fizarana 1 / 05_Ny Sabata porofon'ny maha vahoakan'Andriamanitra

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

6/13/2018
More
1 - Mifankazara amin'ny Tsitoha / 2 - Ny fanajana / 3 - Diso aoriana loatra / 4 - Ireo fisedrana tsy maintsy lalovan'ny zatovo / 5 - Ny mariky ny bibidia

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

6/12/2018
More
1 - Ilay Baiboly lalam-pamonjena / 2 - Hyperacidite / 3 - Ny vokatry ny marina eo aminao / 4 - Fiomanana fanambadiana / 5 - Tombo-kasen'Andriamanitra sa ny mariky ny bibidia

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Fahaiza-miaina 3- Toriteny 4- Asa sy tontolo iainana 5- Lesona Sekoly sabata

6/11/2018
More
1- Matokia fa misy varavarana misokatra / 2- Reny mpamaha olana3- Tandrrmo ny famakian-teny / 4- Teknika fambolena petsay / 5- Ny bibidia sy n y fiankohofana sandoka

Duration:01:00:00

1- Hafatra ho anao 2- Sakafo ara-pahasalamana 3- Toriteny 4- Feon'ny mpihaino 5- Lesona Sekoly sabata

6/10/2018
More
1- Misaora amin'ny zavatra rehetra , mahaiza mankasitraka / 2- Trondro ravina / 3- Mpiandry tsara / 4- Tmg Razafinarivo George / 5- Fomba hamantarana ny vahoakan'Andriamanitra

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho ana - 02_Talilio amiko ny Baiboly - 03_Toriteny - 04_Fianarana Baiboly - 05_Lesona sekoly Sabata

6/9/2018
More
01_Sahia mandroso / 02_1 Samoela 09 / 03_Afaka manova anao ny Baiboly / 04_Drafi-panavoatana fizarana 2 / 05_Ny tombokasihin'Andrriamanitra sa ny mariky ny bibidia?

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Tsara ho fanatatra - 03_Toriteny - 04_Fiainam-pianakaviana - 05_Lesona sekoly Sabata

6/8/2018
More
01_Ny hendry dia mahataona namana / 02_Ny reny tantely fizarana 1 / 03_Ny adidin'ny Ray aman-dreny / 04_Fotoam-pivavahana ho an'ny fianakaviana / 05_I Amerika sy Babilôna fianarana fanampiny

Duration:01:00:00

01_Hafatra ho anao - 02_Asa sy tontolo iainana - 03_Toriteny - 04_Harena ny fahasalamana - 05_Lesona sekoly Sabata

6/7/2018
More
01_Manasitrana ny famelan-keloka / 02_Tantely (Omby leo mangahazo) / 03_Famoronana fizarana faha 2 / 04_Fiterahana hieren-doza 3 / 05_Mialà aminy hianareo ry oloko

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Ankizy mahay mankatoa 3 - Toriteny 4 - Tanora mandray andraikitra 5 - Lesona Sekoly Sabata

6/6/2018
More
1 - Ataovy tsara indrindra ny anio / 2 - Zaza mazoto / 3 - Mitady fahasambarana II / 4 - Ireo fisedrana tsy maintsy lalovan'ny tanora 01 / 5 - BABILONA lehibe

Duration:01:00:00

1 - Hafatra ho anao 2 - Fahasalamana 3 - Toriteny 4 - Fanabeazana 5 - Lesona Sekoly Sabata

6/5/2018
More
1 - Inona no fiteny aloaky ny vavanao / 2 - Aretin'ny ra / 3 - Mihaona amin'i Jesosy amin'ny alalan'ny teniny / 4 - Zaza mivavaka / 5 - Ady momba ny fiankohofana

Duration:01:00:00