AWR Ukrainian FSP-logo

AWR Ukrainian FSP

Adventist World Radio

Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.
More Information

Location:

Kiev, United States

Description:

Daily programs in Ukrainian about Health, Family & Spiritual life.

Twitter:

@awrweb

Language:

Ukrainian

Contact:

AWR Europe 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

UKRKV_FSPX_20171124_6

11/24/2017
More
ijòè - íàøà ðàä³ñòü / 1.Ðàä³éòå ä³òÿì. / 2.Ìàë³ ä³òè - ìàëà æóðáà, âåëèê³ ä³òè - âåëèêà æóðáà. / 3.ßê çàïîá³ãòè âåëèêèì ïðîáëåìàì ó âèõîâàíí³ ä³òåé? / 4.Äëÿ ÿêî¿ ìåòè íàðîäæóâàòè ä³òåé? / 5.ßê³ çàñîáè ìè âèêîðèñòîâóºìî äëÿ âèõîâàííÿ? / 6.Ùî ìè äàìî äèòèíè äëÿ åìîö³éíîãî, ³íòåëåêòóàëüíîãî ³ äóõîâíîãî ðîçâèòêó? / 7.Çàïîðóêà ãàðíîãî âèõîâàííÿ. / 8.Ùàñòÿ â ðîäèí³. / 9.Ãðà äëÿ äèòèíè - ïðîâ³äíèé âèä ä³ÿëüíîñò³. / 10.Ñó÷àñí³ òåõíîëî㳿 ïðèíîñÿòü ÿê êîðèñòü, òàê ³ øêîäó. / 11.ßê óáåðåãòè äèòèíó â³ä...

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

11/20/2017
More
Життя з надлишком / 1.Приклади сучасних людей / 2.Вислів Ісуса Христа / 3.Притча про злодія і доброго пастиря / 4.Що таке життя з надлишком? / 5.Історія одного чоловіка / 6.Марнотрацтво / 7.Присутність Бога у нашому житті

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

11/17/2017
More
Христова церква / 1.Безліч деномінацій у християнстві / 2.Вірити в Бога в душі / 3.Служіння Господу / 4.Лжецеркви / 5.Обряди і культи у релігії / 6.Істинна релігія / 7.Ознаки істинної релігії / 8.Щукайте Божу церкву

Duration: 00:14:46


friendly support дружня підтримка

11/10/2017
More
Цариця в домі / 1.Історія творіння / 2.Створення Адама / 3.Сворення Єви / 4.Повеління Бога Адаму та Єві / 5.Принижене становище жінок у багатьох країнах / 6.Біблійне вчення про шлюб / 7.Тлумачення сучасного суспільства відносно шлюбу / 8.Жінка як помічник / 9.Призначення для чоловіків

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

11/6/2017
More
Роздуми про заповіді / 1.Популярність віри в Бога / 2.Віра науковців і дослідників / 3.Дві книги які відкривають Творця / 4.Книга природи / 5.Книга Біблія / 6.Смерть Христа за нас / 7.Любов Божа до нас / 8.Чи відмінив Бог десять заповідей? / 9.Заклик Христа. додержуватись заповідей

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

11/3/2017
More
Перемога над спокусами / 1.Проблема спокус / 2.Спокуси у духовних людей / 3.Послання Якова / 4.У спокусі є щось рятівне / 5.Наша мораль / 6.Розмитість поняття добра і зла / 7.Де знайти сили. щоб обрати добро / 8.Діюча доброчинність / 9.Допомога Бога при спокусі / 10.Чи слід нам прагнути до спокус? / 11.Перемога у Христі

Duration: 00:14:47


friendly support дружня підтримка

10/30/2017
More
Останній період / 1.Проповідь євангелія / 2.Події нашого часу / 3.Лжепророки, війни, землетруси,епідемії / 4.Ознаки нашого часу / 5.Прівняння нашого часу з часами Ною / 6.Всесвітній потоп / 7.Божі попередження / 8.Матеріалізм / 9.Лжерелігії / 10.Попередження апостола Петра / 11.Життя у мирі з Богом

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

10/27/2017
More
Дорога до Бога / 1.Ісус дорога до життя / 2.Розмова Ісуса з учнями / 3.Божий шлях до вічності / 4.Причини сумнівів і скептицизму / 5.Авторитет Біблії / 6.Повеління Христа / 7.Пізнання шлях Господнього / 8.Що таке знати Бога / 9.Служіння котре засноване на любові / 10.Прихід Христа на нашу землю / 11.Ісус - доказ Божої любові / 12.Голгофа / 13.Дослідження Біблії / 14.Благословення життя з Богом

Duration: 00:14:41


friendly support дружня підтримка

10/23/2017
More
Чи можна довіряти Богу / 1.Спотворена інформація нашого світу / 2.Біблійна історія людства / 3.Люцифер / 4.Падіння люцифера / 5.Заколот і вигнання диявола / 6.Війна на небі / 7.Переслідування християн / 8.Придушення свободи релігією / 9.Правильне розуміння істини / 10.Руйнування дияволом довіри до Бога / 11.Наша довіра Богу / 12.Проповідь євангелія

Duration: 00:14:43


friendly support дружня підтримка

10/20/2017
More
Корячись один одному / 1.Шлюбний союз, заснований на взаєморозумінні / 2.Спекулювання священним писанням / 3.Наука Христа / 4.Часи гонінь в древності / 5.Коли треба коритись один одному? / 6.Воля господня у шлюбі /

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

10/13/2017
More
Різновиди крадіжки / 1.Десять заповідей закону Божого / 2.Заповідь не кради / 3.Ставлення до чужого майна з повагою / 4.8-ма Заповідь захищає право на власність / 5.Книга пророка Малахії / 6.Десятина / 7.Підробки / 8.Шахрайство / 9.Гріхопадіння Адама та Єви / 10.Надмірно завищені ціни / 11."Хто затримує зерно, того народ кляне" / 12.Підвищення цін на необхідні продукти / 13.Спекуляція

Duration: 00:14:51


friendly support дружня підтримка

10/9/2017
More
Матеріальне чи духовне / 1.Наше ставлення до грошей / 2.Спокуси відносно грошей / 3.Біблія про фінанси / 4.Вірність у малому / 5.Як правильно управляти фінансами? / 6.Придбання багатства / 7.Багатство як благо / 8.Біблійні приклади багатих людей / 9.Праведне і неправедне багатство / 10.Потурання бідності / 11.Гроші це другорядне / 12.Наше прагнення до матеріального / 13.Любов до грошей - чума гуляюча по світу / 14.Грошолюбство - корінь усього лихого / 15.Притча про багатого юнака

Duration: 00:14:41


friendly support дружня підтримка

10/6/2017
More
Справжня повнота життя / 1.Картина "Витязь на роздоріжжі" / 2.Розповідь однієї жінки / 3.Людське щастя / 4.Покладання на свій розум / 5.Вибір спеціальності / 6.Людські шляхи / 7.Згубні звички / 8.Застереження нашого Господа / 9.Запрошення Господа прийти до нього

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

10/2/2017
More
Дивіться на світлу сторону / 1.Не вісі люди готові змінюватися на краще / 2.Навчання Ісуса Христа / 3.Проголошення євангельских принципів / 4.Наше свідчення про Христа / 5.Світла і радісна сторона нашої релігії / 6.Смуток і випробування / 7.Сила нашого Спасителя / 8.Голгофська жертва

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

9/29/2017
More
Духовні тести / 1.Історія про найвищу у світі будівлю / 2.Аналогія міх будівництвом і нашим життям / 3.Духовна опора - надійний фундамент / 4.Гроші у нашому житті / 5.Сім'я та друзі / 6.Влада. освіта . високий інтелект / 7.Ісус Христос - наріжний камінь / 8.Сподівання на Христа / 9.Свідчення апостола Петра про Ісуса / 10.Ісус - кутова основа будівлі / 11.Матеріали для будівництва / 12.Вислів апостола Павла / 13.Будівництво духовного дому / 14.Добрі справи зроблені "напоказ" /...

Duration: 00:14:52


friendly support дружня підтримка

9/25/2017
More
Час летить / 1.Наше повсякденне життя / 2.Турботи сучасного життя / 3.Від чого залежить наше благополуччя? / 4.Дорогоцінність нашого часу / 5.Вислів праведного Йова / 6.Даремно потрачений час / 7.Час і можливості / 8."Вбити час" / 9.Час творити добро / 10.Ілюзії нашого сучасного світу / 11.Звернення погляду на пройдений час / 12.Час - як учитель / 13.Справа нашого спасіння / 14.Час для духовних потреб

Duration: 00:14:44


friendly support дружня підтримка

9/22/2017
More
Бог як батько / 1.Хто такий Бог? / 2.Притчі Ісуса Христа про Бога як батька / 3.Любов Божа до нас / 4.Криза любові / 5.Істинне джерело любові - Ісус Христос / 6.Жертовна любов нашого Бога / 7.Притча про блудного сина / 8.Рабство світських пристрастей / 9.Ставлення Бога до тих, хто заблукав / 10.Бог буде чекати нас до останнього

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

9/18/2017
More
Чи немає тут нашої вини? / 1. Лукавий - винний в усіх наших бідах / 2.Наша вина / 3.Наші вчинки, що ведуть до душевного болю / 4.Самовиправдання / 5.Каяття / 6.Моральні стандарти для людини / 7.Самообман / 8.Гріх злодійства / 9.Крадіжка у Бога і самогог себе / 10.Десятина

Duration: 00:04:48


friendly support дружня підтримка

9/15/2017
More
Учімося прощати / 1.Здатність прощати - найвища цінність у людських відносинах / 2.Біблія про прощення / 3.Непрощати, значить некоритися / 4.Прощення заради нас самих / 5.Прощення дає свободу і захищає від наступної рани / 6.Примирення і відновлення довіри / 7.Помста і відмова пробачити / 8.Історія Йосипа / 9.Прощення Йосипом своїх братів / 10.Молитва прощення / 11.Зведення рахунків після образи / 12.Наше життя контрольоване Богом

Duration: 00:14:41


friendly support дружня підтримка

9/4/2017
More
У пошуках істинної церкви / 1.Зростаюча кількість деномінацій / 2.Вчення церкви / 3.Принципи пошуку церкви / 4.Критерії істинної церкви / 5.Ознаки істинної церкви / 6.Гоніння істинної церкви

Duration: 00:04:48

See More