Radio Dom Boaventura-logo

Radio Dom Boaventura

17 Favorites


Location:

Same, East Timor

Description:

Radio komunidade Dom Boaventura 1912 harii iha loron 16 November 2002. Radio ida-ne’e harii husi Comunity Empowerment Project (CEP) no Klibur Media no Kultura (KMK) ne’ebe kompostu husi komunidade sira. Membru komunidade sira ne’ebe involve iha radio mak hanesan grupu juventude, governu lokal, ONG, grupu feto no igreja. Aleinde grupu no organizasaun komunidade sira rasik mos fo apoiu ba radio komunidade 1912. Radio Komunidade 1912 hetan suporta fundus husi Banku Mundial. Fundus ida-ne’e uza hodi harii no dezemvolve atividade radio nian.

Language:

Portuguese