AWR Fulfulde, Fula, Pulaar-logo

AWR Fulfulde, Fula, Pulaar

Adventist World Radio

Daily Fulfulde radio program for West Africa, produced by Adventist World Radio

Location:

Yaoundé, United States

Description:

Daily Fulfulde radio program for West Africa, produced by Adventist World Radio

Twitter:

@awrweb

Language:

Multilingual

Contact:

AWR Africa 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

numooji neddo

10/24/2020
Numooji mi Adaama ndon yara tum ngal koo haanay. Ngam maajum o ndon wudina wolde Allah.

Duration:00:28:59

Dume wadi?

10/23/2020
Tagadi duniyaru laati gal bawde Allah na malla wari nder haawa on? Dudde aanda noy bee numata.

Duration:00:28:59

Genaari jeenu

10/22/2020
Allah taggi hokki Debo gooto haa Adamu ba wi'igo yo gorko tammi te'ugo debbo gooto et debbo bo gorko gooto.

Duration:00:28:59

Laamu cattungu

10/21/2020
Wakkati feere en ndon gudiina Allah ngam mangu ko'e meeden en laaran sappinol de Lamido Achab bee debbo muudum Jezabel

Duration:00:28:59

Kabbol kibbinangol

10/20/2020
Deh noy en mbadi kabbolji et en hibbinay? Sey Allah tan no wadi fuu hibbinan kabbolji muudum. Dalila majjum O jaabi a tornde Anna den O hokki mo bikko mo ewni Samuyila

Duration:00:28:59

To yide laabi

10/19/2020
Allah holi yide labde bilaa riiba. Dalila man O holli sappinol gal sadaka mbiddo maako haa gafangal ngam hisnugo en.

Duration:00:28:59

tikkere Daouda

10/18/2020
Daouda mbila andangal dow goddo mo o hoosi balel talaakajo, o hiita goddo e o wi'i sey wade laati kiita maako. Ase ma dum kanko

Duration:00:28:59

baala talakaajo

10/17/2020
Baawo aybe Daouda, Allah nellan anabijo Nathan mo tammi wolwango Daouda ngal baldol do ko laarani baala talakaajo nder fattude.

Duration:00:28:59

Bar hoore Daouda

10/16/2020
Zunuba laati hunde kalluka ngam yaake to en mbowi bee maggel, dum laatan caddum haa meeden ngam accugo ndi. Ban noon Daouda tawi hoore nder halaaka haa dukki O baran Uriah ngam sudugo aybe maako ammaa ga tamay laatago noon ngam Allah sirritan mo.

Duration:00:28:59

Aybe Daouda

10/15/2020
Daouda yi'i debbo sukkaajo maako ndon yiiwo nden o umri bee ngandana mo debbo o e o waliri mo. baawo man debbo o reddi e dawda baran goriko ngam suddago aybe maako

Duration:00:28:59

Dawda ewni Uriah

10/14/2020
Daouda nde lari Bar scheba ndon be redu, wadi ewnaandou haa Uriah ngam yahugo saare ammaa o saali. Ban non aybe Daouba tammi wurtaago caka yim.

Duration:00:28:59

MILKA janci lamiido

10/13/2020
Daouda don teddina Allah bee gamirle et bee mantooje nden MILKA debbo mako wurti et janci gorum nden Jawmiraawo sali hokugo mo mbingel

Duration:00:28:59

soynde ndawrtaare sawulu

10/12/2020
Sawulu ndawtanay Allah ngam Jawmiraawo wi'i mo o larano bana karamdum dabbaji yimbe Israi'ila djaali haa koonu ammaa Sawulu wadday bana Jawmiraawo wi'i.

Duration:00:28:59

Abner aynoowo kallundo

10/11/2020
Abner wawaay aynugo Saul wakkati be ndon a ladde e be ndon farta Daouda

Duration:00:28:59

Mayde lamdo Saoulou

10/10/2020
Maybe Saoulou yotti ngam o kaludo. Tata mi tokka yaborde mako.

Duration:00:28:59

Cheegal

10/9/2020
Cheegal hanay. Allah kam yidi sey mi yafana himbe.

Duration:00:28:59

Debbo boddo

10/8/2020
Abigail ndon no debbo boddo. Nden o hisi gorko mako Nabal ha jungo Daouda.

Duration:00:28:59

sukajo boddo

10/7/2020
Wolde man windama nder deftere 1 lamibee 25. Ha ton, ndo windi do sukajo boddo je yehi ha matina Abigail ko sali chaka Daouda be Nabal.

Duration:00:28:59

Diskoudo kaludo

10/6/2020
Nabal do holla min yo wodi himbe nje ndo mari jaudi ama mbe kaludo. Taa min tokka be.

Duration:00:28:59

Watitago

10/5/2020
Daouda fotti no mbara Saoulou, amaa on waddai ndum ngam o wii Allah on watitidta.

Duration:00:28:59