AWR Ukrainian Spirituality-logo

AWR Ukrainian Spirituality

Adventist World Radio

Духовність – це внутрішній світ людини та її зв’язок з Богом. Духовний розвиток та його значення у процесі соціалізації людини. Взаємообумовлений розвиток моральності особи та її духовності.

Духовність – це внутрішній світ людини та її зв’язок з Богом. Духовний розвиток та його значення у процесі соціалізації людини. Взаємообумовлений розвиток моральності особи та її духовності.
More Information

Location:

Kiev, United States

Description:

Духовність – це внутрішній світ людини та її зв’язок з Богом. Духовний розвиток та його значення у процесі соціалізації людини. Взаємообумовлений розвиток моральності особи та її духовності.

Twitter:

@awrweb

Language:

Ukrainian

Contact:

AWR Europe 1 Milbanke Court Milbanke Way Bracknell, Berks. RG12 1RP United Kingdom +44-1344-401401


Episodes

UKRKV_SEPX_20180331_7

3/31/2018
More
Åòàëîí ïðîòè ï³äðîáêè / 1.̳æíàðîäíå áþðî çàñîá³â âèì³ðþâàíü. / 2.Åòàëîíè äëÿ âèì³ðþâàííÿ. / 3.Áîæèé åòàëîí. / 4.Ùî òàêå ñîâ³ñòü? / 5.Ñóääÿ âñåðåäèí³ íàñ. / 6.Áîæèé Çàêîí - åòàëîí äëÿ íàøî¿ ñîâ³ñò³. / 7.×è çàâæäè ïðàâà íàøà ñîâ³ñòü? / 8.ßêùî ñîâ³ñòü ìîâ÷èòü, òîä³ âñå äîáðå ÷è í³? / 9.Íåîáõ³äí³ñòü äëÿ íàïèñàííÿ Áîæîãî Çàêîíó. / 10.×îòèðè õàðàêòåðèñòèêè ñîâ³ñò³. / 11.Æèòòºâèé äîñâ³ä àïîñòîëà Ïàâëà. / 12.Ãð³õ - öå ïîðóøåííÿ çàêîí³â ëþäñü¿ ïðèðîäè. / 13.Ïîðóøåííÿ çàêîí³â ïðèðîäè - öå ðóéíàö³ÿ...

Duration:00:14:45

UKRKV_SEPX_20180329_5

3/29/2018
More
Ëþáîâ íå çàçäðèòü / 1.Çàçäð³ñòü - ðóéí³âíå â³ä÷óòòÿ. / 2.Ïåðøèì çàçäð³ñíèêîì áóâ äèÿâîë. / 3.Çãóáíà ñèëà çàçäðîñò³ â á³áë³éíèõ ³ñòîð³ÿõ. / 4.Ãîñïîäü çàêëèêຠäî ïîêàÿííÿ. / 5.Çàñòåðåæåííÿ Ñâÿòîãî Ïèñàííÿ â³ä çàçäðîñò³. / 6.Á³ëà ³ ÷îðíà çàçäð³ñòü. / 7.Çàçäð³ñòü ïðèíèæóº ã³äí³ñòü ëþäèíè. / 8.Ðóéí³âíà ñèëà çàçäðîñò³. / 9.Ïðèò÷à ïðî áëóäíîãî ñèíà. / 10.Ïðîÿâè çàçäðîñò³. / 11.ßê ïîçáàâèòèñÿ çàçäðîñò³?

Duration:00:14:44

UKRKV_SEPX_20180327_3

3/27/2018
More
Äå áóâ Áîã? / 1.Óÿâëåííÿ ïðî Áîãà. / 2.Ñï³ëüíîòà òðüîõ áîæåñòâåíèõ ³ïîñòàñåé - Îòöÿ, Ñèíà ³ Ñâÿòîãî Äóõà. / 3.Áîã º ëþáîâ. / 4.×îìó òàê áàãàòî çëà â íàøîìó ñâ³ò³, ÿêùî º ëþáëÿ÷èé Áîã? / 5.Íàñë³äêè íåïîñëóõó Àäàìà òà ªâè. / 6.Õòî òàêèé ñàòàíà? / 7.ßê ì³ã ç'ÿâèòèñÿ äèÿâîë â äîñêîíàëîìó ñâ³ò³, ñòâîðåíîìó Áîãîì? / 8.Çâ³äêè âçÿâñÿ ñàòàíà? / 9.²ñòîð³ÿ ñòðàæäàëüöÿ Éîâà. / 10.Äå Áîã, êîëè ìè ñòðàæäàºìî? / 11.Áîã äຠñâîáîäó âèáîðó êîæíîìó ñâîºìó ñòâîð³ííþ. / 12.ϳçíàþ÷è çëî, ìè ò³ëüêè çá³ëüøóºìî...

Duration:00:14:47

UKRKV_SEPX_20180325_1

3/25/2018
More
Îáìåæåííÿ ÷è ñâîáîäà? / 1.Îáìåæåííÿ - öå äîáðå, ÷è í³? / 2.Çàêîí Áîæèé íå º âàæêèì òÿãàðåì. / 3.Íåïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ ôóíêö³é Çàêîíó Áîæîãî. / 4.Ìåòà Çàêîíó Áîæîãî. / 5.Ôóíêö³¿ ñóäó ³ Çàêîíó Áîæîãî. / 6.Ðîçäóìè Éîâà ç êíèãè Áóòòÿ. / 7.̳æ Çàêîíîì ³ áëàãîäàòòþ íåìຠïðîòèð³÷÷ÿ. / 8.Êîëè ìè âòðà÷àºìî ñâîáîäó? / 9.Ïðèêëàäè æèòòºâèõ çàáîðîí. / 10.Êîðèñòü îáìåæåíü òà çàáîðîí äëÿ íàøî¿ áåçïåêè. / 11.Íå êîæåí çàêîí çàõèùຠñâîáîäó. / 12.Çàëåæí³ñòü â³ä âëàñíèõ çâè÷îê. / 13.Ãîñïîäü çâ³ëüíÿº íàñ.

Duration:00:14:42

UKRKV_SEPX_20180324_7

3/24/2018
More
Áàéäóæ³ñòü / 1.Ùî òàêå áàéäóæ³ñòü. / 2.Áàéäóæ³ñòü öå ñòàí ëþäèíè êîëè âîíà íå âèÿâëÿº í³ÿêîãî ³íòåðåñó. / 3.Áàéäóæ³ñòü öå ïàðàë³÷ äóø³. / 4.Íàðîäí³ ïðèñë³â'ÿ ïðî áàéäóæ³ñòü. / 5.Áàéäóæ³ñòü - º æîðñòîêîþ, âîíà çíèùóº ëþáîâ. / 6.Ïðîáëåìè íàøîãî ñüîãîäåííÿ. / 7.Áàéäóæ³ñòü º çëî÷èííîþ äî ñàìîãî ñåáå. / 8.Áîã íå áàéäóæèé äî ëþäåé.

Duration:00:04:48

UKRKV_SEPX_20180322_5

3/22/2018
More
×åìí³ñòü / 1.Ââ³÷ëèâ³ñòü. / 2.Ùî òàêå ââ³÷ëèâ³ñòü ³ äëÿ ÷îãî âîíà ïîòð³áíà? / 3.Ïðèêëàäè ââ³÷ëèâîñò³. / 4.Îñíîâà ñ³ìåéíîãî ùàñòÿ. / 5.Ïðèêëàä æèòòÿ ³ õàðàêòåðó ²ñóñà. / 6.Õðèñòèÿíñòâî ðîáèòü ëþäèíó äæåíòåëüìåíîì. / 7.ͳùî íå çàïîâíèòü â³äñóòí³ñòü ââ³÷ëèâîñò³.

Duration:00:04:48

Spirituality духовні

12/19/2017
More
Вічний скарб / 1.Тимчасові і постійні речі у нашому житті / 2.Що ми візьмемо у вічність / 3.Наш характер / 4.Вірний напрямок / 5.Три категорії людей / 6.Поверхневе виховання / 7.Що означає бути християнином? / 8.Ствердження біблії

Duration:00:04:49

Spirituality духовні

12/17/2017
More
Земля арена / 1.Боротьба між добром і злом / 2.Наша позиція в боротьбі / 3.Спокуса Єви дияволом / 4.Гріхопадіння людини / 5.Порушення великого принципу довіри Богу / 6.Обіцянка спасіння у Христі / 7.Христос очікує повернення до нього

Duration:00:04:49

Spirituality духовні

12/16/2017
More
Образ нерукотворний / 1.Пошук захисту від злих сил / 2.Історія вшановування ікон / 3.Друга заповідь Божого закону / 4.Заборона шанування ікон / 5.Затвердження догмату іконопоклоніння / 6.Іконоборство / 7.Припустимість зображень біблійних історій та сюжетів / 8.Ставлення Біблії до зображень / 9.Зображення у храмі Соломона / 10.Виконання Божого закону Христом / 11.Незмінність другої заповіді / 12.Заборона Святого письма поклонінню зображенню / 13.Церковні традиції поклоніння іконам

Duration:00:14:48

Spirituality духовні

12/14/2017
More
Три види віри / 1.Велике значення віри / 2.Першочерговість у списку приорітетів / 3.Різновиди віри / 4.Божа і бісівська віра / 5.Віра без діл мертва / 6.Мертва віра / 7.Супротив Богу / 8.Гріхи сучасного світу / 9.Сатанинська дезинформація / 10.Міжрелігійна ворожнеча / 11.Міжнаціональна ворожнеча / 12.Пошук волі Божої / 13.Молитва і смирення / 14.Збереження Божих заповідей / 15.Здійснення марних справ / 16.Попередження Ісуса Христа / 17.Марновірство

Duration:00:14:50

Spirituality духовні

8/31/2017
More
Що у першу чергу треба знати про Бога. / 1.Заповіді Ісуса. / 2.Право вибору. / 3.Як перестати бути егоїстом? / 4.Рецепт щасливого життя. / 5.Самодостатність Бога. / 6.Епідемія гріха. / 7.Винищення гріха. / 8.Віткриття Бога через явища природи. / 9.Засліплення розуму людини сатаною. / 10.Життя Ісуса Христа. / 11.Свідчення апостола Іоана. / 12.Тактовність і уважність Ісуса. / 13.Як ми формуємо нашу думку про Бога. / 14.Страждання та смерть Ісуса Христа. / 15.Відповід на любов Божу.

Duration:00:14:41

Spirituality духовні

8/29/2017
More
Мотиви мєї поведінки / 1.Псалом 18. / 2. Порівняння себе з іншими людьми. / 3.Завжди знайдеться той, хто є гірше за нас. / 4.Нездатність бачити глибину грїха у чвоєму житті. / 5.Приклад царя Давида. / 6.Наша поведінка. / 7.Вплив на оточуючих. / 8.Егоїзм. / 9.Позбавлення від егоїзму. / 10.Життя та діяльність Ісуса Христа.

Duration:00:04:48

Spirituality духовні

8/27/2017
More
Чи знаємо межу між добром і злом. / 1.Підробки нашого світу. / 2.Гріхопадіння людини / 3.Зваблюяча сила гріха / 4.Попередження Біблії / 5.Віслів пророка Ісаї / 6.Заклик Біблії ненавидіти зло / 7.Пізнання Господа / 8.Приклад Христа

Duration:00:04:48

Spirituality духовні

8/26/2017
More
Абсолютна влада Бога. / 1.Внутрішня велич Христа / 2.Характер Ісуса Христа / 3.Що таке влада? / 4.Боротьба за владу / 5.Місія Христа / 6.Рабство гріха / 7.Історія Вавилону / 8.Що таке володіння владою / 9.Диктаторські режими / 10.Влада Ісуса / 11.Нагірна проповідь Христа / 12.Единий, хто має владу на землі

Duration:00:14:43

Spirituality духовні

8/24/2017
More
Для чого ми живемо? / 1.наші діла та мотиви. / 2.Чи не проходить моє життя даремно? / 3.Наші спогади. / 4.Людські прагнення. / 5.Невідомість і забуття / 6.Неминучість смерті. / 7.Життя Ісуса Христа. / 8.Критерій істини. / 9.Що після смерті? / 10.Щлях вічного життя.

Duration:00:14:41

Spirituality духовні

8/22/2017
More
Майже християнин. / 1.Зміст слова "майже" / 2.біблійна історія про всесвітній потоп. / 3.Важливе застереження. / 4. Питання книжника. / 5.Притча про 10 дів. / 6.Царство Боже всередині нас. / 7. Історія Пілата. / 8.Застереження жінки Пілата. / 9.Абсолютна покора. /

Duration:00:14:44

Spirituality духовні

8/20/2017
More
Перше місце Богу. / 1.Переваги нашого життя. / 2.Послідовністьб першочергового та другорядності. / 3.Заповіді Господні. / 4.Язичницькі релігії / 5.Існування єдиного Бога. / 6.Ідолопоклонство. / 7. Матеріальні цінності. / 8.Честолюбство та мирська пошана. / 9. Хліб та видовища. / 10.Надмірна праця. / 11.навчання Ісуса Христа. / 12.Потреба у Господі.

Duration:00:14:45

Spirituality духовні

8/19/2017
More
Немає потреби пізнавати зло. / 1.Дерево пізнання добра і зла. / 2.Гріхопадіння першої людини. / 3.Зло - це відсутність добра. / 4.Досконалість Адама та Єви. / 5.Філологія. / 6.Пізнання зла - перший крок до гріха. / 7.Вибираємо добро.

Duration:00:04:48

Spirituality духовні

8/17/2017
More
Ланцюгова реакція доброти. / 1.Історія з магазином. / 2.Спотворена система цінностей. / 3.Вплив модних тенденцій. / 4.Зміна орієнтирів. / 5.Час матеріалізму. / 6.Вплив негативних факторів. / 7.Модель доброго вчинку. / 8.Сила доброти. / 9.Повеління Ісуса. / 10. Можливості для милосердних справ.

Duration:00:04:48

Spirituality духовні

8/15/2017
More
Чи достатньо однієї віри? / 1.Ствердження релігійних наставників. / 2.Ставлення апостолів і пророків до Закону Божого. / 3.Беспідставне ствердження скасування Закону. / 4.Принципи Божого закону. / 5.Знецінення заповідей Божих. / 6.Покаяння. / 7.Повеління Ісуса Христа.

Duration:00:04:48