Sheikh Abdullah Al Khayat-logo

Sheikh Abdullah Al Khayat

Islamic Talk >

المصحف المرتل للشيخ عبدالله خياط

المصحف المرتل للشيخ عبدالله خياط
More Information

Location:

United States

Description:

المصحف المرتل للشيخ عبدالله خياط

Language:

Arabic

Email:


Episodes

الفاتحة

7/5/2010
More
الفاتحة

Duration:00:00:31

البقرة

7/5/2010
More
البقرة

Duration:01:27:33

آل عمران

7/5/2010
More
آل عمران

Duration:00:51:10

النساء

7/5/2010
More
النساء

Duration:00:56:36

المائدة

7/5/2010
More
المائدة

Duration:00:43:23

الأنعام

7/5/2010
More
الأنعام

Duration:00:44:10

الأعراف

7/5/2010
More
الأعراف

Duration:00:53:59

الأنفال

7/5/2010
More
الأنفال

Duration:00:18:47

التوبة

7/5/2010
More
التوبة

Duration:00:39:00

يونس

7/5/2010
More
يونس

Duration:00:26:46

هود

7/5/2010
More
هود

Duration:00:31:13

يوسف

7/5/2010
More
يوسف

Duration:00:28:03

الرعد

7/5/2010
More
الرعد

Duration:00:13:33

إبراهيم

7/5/2010
More
إبراهيم

Duration:00:11:47

الحجر

7/5/2010
More
الحجر

Duration:00:09:04

النحل

7/5/2010
More
النحل

Duration:00:26:26

الإسراء

7/5/2010
More
الإسراء

Duration:00:24:52

الكهف

7/5/2010
More
الكهف

Duration:00:23:57

مريم

7/5/2010
More
مريم

Duration:00:13:18

طه

7/5/2010
More
طه

Duration:00:07:03