kalpa-shAstra-nirvachanam-logo

kalpa-shAstra-nirvachanam

Podcasts >

More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Language:

English


Episodes

shaiva_mantras.mp3 shaiva_mantras.mp3

9/24/2017
More
shaiva_mantras.mp3 shaiva_mantras.mp3

Duration:01:20:25

2016-10-02-17_46_21.mp3 2016-10-02-17_46_21.mp3

10/2/2016
More
2016-10-02-17_46_21.mp3 2016-10-02-17_46_21.mp3

Duration:00:00:49

2015-10-25-17_06_58.mp3 2015-10-25-17_06_58.mp3

10/27/2015
More
2015-10-25-17_06_58.mp3 2015-10-25-17_06_58.mp3

Duration:02:05:57

udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-09-14_11_20 garbha-saMskArAH .mp3

4/9/2015
More
udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-09-14_11_20 garbha-saMskArAH .mp3

Duration:00:10:14

udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-09-13_53_15 udakashAnter ekadeshikatA, tatprayojanam, nAndi-shrAddha-parichayaH.mp3

4/9/2015
More
udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-09-13_53_15 udakashAnter ekadeshikatA, tatprayojanam, nAndi-shrAddha-parichayaH.mp3

Duration:00:17:49

udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-08-07_55_34 rAxoghna-sUktam - mantra-1.mp3

4/9/2015
More
udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-08-07_55_34 rAxoghna-sUktam - mantra-1.mp3

Duration:00:14:42

udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-08-07_18_28 rAxoghna-sUktam, devatA-vichAraH, sAyaNa-bhAShya-AkRtiH uchChAraNa-bheda-vichAraH.mp3

4/9/2015
More
udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-08-07_18_28 rAxoghna-sUktam, devatA-vichAraH, sAyaNa-bhAShya-AkRtiH uchChAraNa-bheda-vichAraH.mp3

Duration:00:36:38

udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-08-06_54_34 udakashAnti-parichayaH veda-shAkhA-paramparAH.mp3

4/9/2015
More
udakashAnti-parichaya-mAlA A 2015-04-08-06_54_34 udakashAnti-parichayaH veda-shAkhA-paramparAH.mp3

Duration:00:07:33