nyAya-shAstra-vidhyAdharI-logo

nyAya-shAstra-vidhyAdharI

Podcasts >

More Information

Location:

United States

Genres:

Podcasts

Language:

English


Episodes

98_piilupAkavAdinaM-mate-ghaTe-vidyamAna-rUpa-nAsha-prakriyA_2018-09-19.mp3 98_piilupAkavAdinaM-mate-ghaTe-vidyamAna-rUpa-nAsha-prakriyA_2018-09-19.mp3

9/27/2016
More
98_piilupAkavAdinaM-mate-ghaTe-vidyamAna-rUpa-nAsha-prakriyA_2018-09-19.mp3 98_piilupAkavAdinaM-mate-ghaTe-vidyamAna-rUpa-nAsha-prakriyA_2018-09-19.mp3

Duration:01:35:15

97_asamavAyikAraNanAshena-guNanAshaH_+_janakanAshAjanyaguNanAshasya-ekadeshadRuShTAnTAH_+_pAkaviShaye-vAdadvayam_2018-09-12 97_asamavAyikAraNanAshena-guNanAshaH__janakanAshAjanyaguNanAshasya-ekadeshadRuShTAnTAH__pAkaviShaye-vAdadvayam_2018-09-12.mp3

9/27/2016
More
97_asamavAyikAraNanAshena-guNanAshaH_+_janakanAshAjanyaguNanAshasya-ekadeshadRuShTAnTAH_+_pAkaviShaye-vAdadvayam_2018-09-12 97_asamavAyikAraNanAshena-guNanAshaH__janakanAshAjanyaguNanAshasya-ekadeshadRuShTAnTAH__pAkaviShaye-vAdadvayam_2018-09-12.mp3

Duration:01:38:20

96_saMyoganAshAt-atiriktaguNaH-vibhAgaH-ityanumAnasya-parishiilanam---[parishiShTam-1]_2018-09-05 96_saMyoganAshAt-atiriktaguNaH-vibhAgaH-ityanumAnasya-parishiilanam---parishiShTam-1_2018-09-05.mp3

9/27/2016
More
96_saMyoganAshAt-atiriktaguNaH-vibhAgaH-ityanumAnasya-parishiilanam---[parishiShTam-1]_2018-09-05 96_saMyoganAshAt-atiriktaguNaH-vibhAgaH-ityanumAnasya-parishiilanam---parishiShTam-1_2018-09-05.mp3

Duration:01:28:13

95_anvayadRuShTAntaH-sAmAnyapakaShasya-ekadeshaH---PAA-sthale-bhavati_PAS-sthale-na-bhavati_2018-08-29.mp3 95_anvayadRuShTAntaH-sAmAnyapakaShasya-ekadeshaH---PAA-sthale-bhavati_PAS-sthale-na-bhavati_2018-08-29.mp3

9/27/2016
More
95_anvayadRuShTAntaH-sAmAnyapakaShasya-ekadeshaH---PAA-sthale-bhavati_PAS-sthale-na-bhavati_2018-08-29.mp3 95_anvayadRuShTAntaH-sAmAnyapakaShasya-ekadeshaH---PAA-sthale-bhavati_PAS-sthale-na-bhavati_2018-08-29.mp3

Duration:01:36:14

94_pakSatAvacChedakasAmAnAdhikaraNyena-sAdhyam_+_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-22 94_pakSatAvacChedakasAmAnAdhikaraNyena-sAdhyam__anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-22.mp3

9/27/2016
More
94_pakSatAvacChedakasAmAnAdhikaraNyena-sAdhyam_+_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-22 94_pakSatAvacChedakasAmAnAdhikaraNyena-sAdhyam__anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-22.mp3

Duration:01:27:32

93_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH---pakSatAvacChedakAvacChedena-sAdhyam_2018-08-15.mp3 93_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH---pakSatAvacChedakAvacChedena-sAdhyam_2018-08-15.mp3

9/27/2016
More
93_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH---pakSatAvacChedakAvacChedena-sAdhyam_2018-08-15.mp3 93_anvayavyAptisthale-ekadesha-dRuShTAntaH---pakSatAvacChedakAvacChedena-sAdhyam_2018-08-15.mp3

Duration:01:37:21

92_vyatirekavyApteH-paryavasAnam_+_pAkajarUpanAshaH-iti-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-08 92_vyatirekavyApteH-paryavasAnam__pAkajarUpanAshaH-iti-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-08.mp3

9/27/2016
More
92_vyatirekavyApteH-paryavasAnam_+_pAkajarUpanAshaH-iti-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-08 92_vyatirekavyApteH-paryavasAnam__pAkajarUpanAshaH-iti-ekadesha-dRuShTAntaH_2018-08-08.mp3

Duration:01:31:24

91_vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH---vahniH-uShNaH-vahnitvAt_2018-08-01.mp3 91_vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH---vahniH-uShNaH-vahnitvAt_2018-08-01.mp3

9/27/2016
More
91_vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH---vahniH-uShNaH-vahnitvAt_2018-08-01.mp3 91_vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH---vahniH-uShNaH-vahnitvAt_2018-08-01.mp3

Duration:01:29:43

90_vyatirekavyApti-lakShaNena-anumAna-prayogaH_2018-07-25 90_vyatirekavyapti-lakshanena-anumana-prayogah_2018-07-25.mp3

9/27/2016
More
90_vyatirekavyApti-lakShaNena-anumAna-prayogaH_2018-07-25 90_vyatirekavyapti-lakshanena-anumana-prayogah_2018-07-25.mp3

Duration:01:33:39

89_trINi-vyApti-vAkyAni__vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH_2018-07-18.mp3 89_trINi-vyApti-vAkyAni__vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH_2018-07-18.mp3

9/27/2016
More
89_trINi-vyApti-vAkyAni__vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH_2018-07-18.mp3 89_trINi-vyApti-vAkyAni__vyatirekavyApti-sthale-anumAnasya-pancAvayavAH_2018-07-18.mp3

Duration:01:28:50

88_parArthAnumAnasya-pancAvayavAH_+_anvayavyApti-lakShaNam_2018-07-11 88_parArthAnumAnasya-pancAvayavAH__anvayavyApti-lakShaNam_2018-07-11.mp3

9/27/2016
More
88_parArthAnumAnasya-pancAvayavAH_+_anvayavyApti-lakShaNam_2018-07-11 88_parArthAnumAnasya-pancAvayavAH__anvayavyApti-lakShaNam_2018-07-11.mp3

Duration:01:43:28

87_vyatirekavyAptiH_+_anvayavyAptiH_+_svArthAnumAnam_2018-07-04 87_vyatirekavyAptiH__anvayavyAptiH__svArthAnumAnam_2018-07-04.mp3

9/27/2016
More
87_vyatirekavyAptiH_+_anvayavyAptiH_+_svArthAnumAnam_2018-07-04 87_vyatirekavyAptiH__anvayavyAptiH__svArthAnumAnam_2018-07-04.mp3

Duration:01:31:18

86_anumAnapramANam---anvaya-vyAptiH_+_pakSha-bhinna-adhikaraNe-hetuH_2018-06-27 86_anumAnapramANam---anvaya-vyAptiH__pakSha-bhinna-adhikaraNe-hetuH_2018-06-27.mp3

9/27/2016
More
86_anumAnapramANam---anvaya-vyAptiH_+_pakSha-bhinna-adhikaraNe-hetuH_2018-06-27 86_anumAnapramANam---anvaya-vyAptiH__pakSha-bhinna-adhikaraNe-hetuH_2018-06-27.mp3

Duration:01:29:52

85_anumAnapramANam---vibhAgaH-atiriktaH-guNAH_2018-06-20.mp3 85_anumAnapramANam---vibhAgaH-atiriktaH-guNAH_2018-06-20.mp3

9/27/2016
More
85_anumAnapramANam---vibhAgaH-atiriktaH-guNAH_2018-06-20.mp3 85_anumAnapramANam---vibhAgaH-atiriktaH-guNAH_2018-06-20.mp3

Duration:01:36:02

84_guNa-nAshaH-kathaM-bhavati_2018-06-13.mp3 84_guNa-nAshaH-kathaM-bhavati_2018-06-13.mp3

9/27/2016
More
84_guNa-nAshaH-kathaM-bhavati_2018-06-13.mp3 84_guNa-nAshaH-kathaM-bhavati_2018-06-13.mp3

Duration:01:41:59

83_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-vistArita-parihAraH-1_2018-06-06.mp3 83_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-vistArita-parihAraH-1_2018-06-06.mp3

9/27/2016
More
83_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-vistArita-parihAraH-1_2018-06-06.mp3 83_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-vistArita-parihAraH-1_2018-06-06.mp3

Duration:01:26:22

82_saMyoganAshako-guNo-vibhAgaH_+_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-sAmAnyaparihAraH_2018-05-30 82_saMyoganAshako-guNo-vibhAgaH__saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-sAmAnyaparihAraH_2018-05-30.mp3

9/27/2016
More
82_saMyoganAshako-guNo-vibhAgaH_+_saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-sAmAnyaparihAraH_2018-05-30 82_saMyoganAshako-guNo-vibhAgaH__saMyoganAshAt-vibhAgaH-nAtiriktaH-ityAkShepasya-sAmAnyaparihAraH_2018-05-30.mp3

Duration:01:35:36

81_hastau-saMyuktau-iti-gyAnam_+_saMyoga-prakriyA_+_saMyogasya-prakArAH_2018-05-23 81_hastau-saMyuktau-iti-gyAnam__saMyoga-prakriyA__saMyogasya-prakArAH_2018-05-23.mp3

9/27/2016
More
81_hastau-saMyuktau-iti-gyAnam_+_saMyoga-prakriyA_+_saMyogasya-prakArAH_2018-05-23 81_hastau-saMyuktau-iti-gyAnam__saMyoga-prakriyA__saMyogasya-prakArAH_2018-05-23.mp3

Duration:01:29:40

80_saMyoga-vibhAgayoH-avadhi-prasange_+_pRuthaktva-bheda-sArAMshaH_+_saMyukta-vyavahAra-hetuH-saMyogaH_2018-05-16 80_saMyoga-vibhAgayoH-avadhi-prasange__pRuthaktva-bheda-sArAMshaH__saMyukta-vyavahAra-hetuH-saMyogaH_2018-05-16.mp3

9/27/2016
More
80_saMyoga-vibhAgayoH-avadhi-prasange_+_pRuthaktva-bheda-sArAMshaH_+_saMyukta-vyavahAra-hetuH-saMyogaH_2018-05-16 80_saMyoga-vibhAgayoH-avadhi-prasange__pRuthaktva-bheda-sArAMshaH__saMyukta-vyavahAra-hetuH-saMyogaH_2018-05-16.mp3

Duration:01:28:35

79_saMyoga-vibhAgayoH-svabhAva-prasange-punaH-kincit_2018-05-09.mp3 79_saMyoga-vibhAgayoH-svabhAva-prasange-punaH-kincit_2018-05-09.mp3

9/27/2016
More
79_saMyoga-vibhAgayoH-svabhAva-prasange-punaH-kincit_2018-05-09.mp3 79_saMyoga-vibhAgayoH-svabhAva-prasange-punaH-kincit_2018-05-09.mp3

Duration:01:32:09