VietChristian Podcast-logo

VietChristian Podcast

Religion & Spirituality Podcas

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Location:

United States

Description:

Vietnamese Christian Podcast - Tin Lành Podcast

Language:

Vietnamese

Contact:

7142486882


Episodes

Vai Trò Trong Hội Thánh (VPNS)

10/2/2023
Tựa Đề: Vai Trò Trong Hội Thánh; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:1-9; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:21

Đức Chúa Trời Thành Tín (VPNS)

10/1/2023
Tựa Đề: Đức Chúa Trời Thành Tín; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Lịch Cầu Nguyện

Duration:00:03:14

Quản Trị Ân Sủng Của Chúa (VPNS)

10/1/2023
Tựa Đề: Quản Trị Ân Sủng Của Chúa; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 3:1-13; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:45

Chúa Đang Ở Trong Công Việc Tu Sửa (Tony Evans)

9/30/2023
Tựa Đề: Chúa Đang Ở Trong Công Việc Tu Sửa; Tác Giả: Tony Evans; Loạt Bài: Gây Dựng Niềm Tin

Duration:00:01:56

Chuyện... Hội Nhập Và... Phân Rẽ (Mục Sư Nguyễn Đình Liễu)

9/30/2023
Tựa Đề: Chuyện... Hội Nhập Và... Phân Rẽ; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Đình Liễu; Loạt Bài: Bài Viết

Duration:00:09:26

Khám Phá Và Sử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh (Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh)

9/30/2023
Tựa Đề: Khám Phá Và Sử Dụng Ân Tứ Thuộc Linh; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 12:4-11; Tác Giả: Mục Sư Nguyễn Trọng Vinh; Loạt Bài: Hội Thánh Báp Tít Hy vọng Việt Nam Baton Rouge

Duration:00:37:36

Đức Tin, Hy Vọng Và Tình Yêu Thương (VPNS)

9/30/2023
Tựa Đề: Đức Tin, Hy Vọng Và Tình Yêu Thương; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:2-4; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:42

Được Phước Qua Sự Dâng Hiến (Mục Sư Trần Thiện Đức)

9/29/2023
Tựa Đề: Được Phước Qua Sự Dâng Hiến; Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 9:6-7; Tác Giả: Mục Sư Trần Thiện Đức; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Orange

Duration:00:45:02

Ở Trong Chúa (VPNS)

9/29/2023
Tựa Đề: Ở Trong Chúa; Kinh Thánh: 1 Tê-sa-lô-ni-ca 1:1; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:05:06

Lời Đoán Phạt Người Am-môn (VPNS)

9/28/2023
Tựa Đề: Lời Đoán Phạt Người Am-môn; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 49:1-6; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:07

Đời Sống Mới Trong Chúa Giê-xu Christ (Mục Sư Vũ Tuấn Anh)

9/27/2023
Tựa Đề: Đời Sống Mới Trong Chúa Giê-xu Christ; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:17-32; Tác Giả: Mục Sư Vũ Tuấn Anh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Mỹ Đình

Duration:00:46:47

Học Ngồi Chỗ Thấp (Mục Sư Lê Thanh Liêm)

9/27/2023
Tựa Đề: Học Ngồi Chỗ Thấp; Kinh Thánh: Lu-ca 14:7-14; Tác Giả: Mục Sư Lê Thanh Liêm; Loạt Bài: Hội Thánh Báp-Tít Trung Tâm

Duration:01:09:32

Vinh Quang Của Đấng Đầy Ơn và Lẽ Thật (VPNS)

9/27/2023
Tựa Đề: Vinh Quang Của Đấng Đầy Ơn và Lẽ Thật; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:35-47; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:07:54

Sự Cao Trọng Của Tình Yêu Thương (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

9/27/2023
Tựa Đề: Sự Cao Trọng Của Tình Yêu Thương; Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:8-13; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:39:40

Hội Thánh Hiện Hữu Để Phục Vụ (Mục Sư Đặng Quy Thế)

9/27/2023
Tựa Đề: Hội Thánh Hiện Hữu Để Phục Vụ; Kinh Thánh: Ê-phê-sô 2:1-10; Tác Giả: Mục Sư Đặng Quy Thế; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Báp Tít Fort Worth, Ngày Từ Phụ

Duration:00:37:45

Vượt Qua Giô-đanh (Mục Sư Trịnh Văn Khánh)

9/27/2023
Tựa Đề: Vượt Qua Giô-đanh; Kinh Thánh: Giô-suê 3:1-17; Giăng 17:13-20; Tác Giả: Mục Sư Trịnh Văn Khánh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Trưởng Nhiệm Ân Điển

Duration:00:36:53

Ngày Nghỉ: Món Quà Từ Chúa (Mục Sư Đoàn Hưng Linh)

9/27/2023
Tựa Đề: Ngày Nghỉ: Món Quà Từ Chúa; Kinh Thánh: Xuất Ê-díp-tô Ký 20:8-11; Xuất Ê-díp-tô Ký 31:16-17; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Hưng Linh; Loạt Bài: Hội Thánh Tin Lành Thanh Lễ

Duration:00:53:46

Những Đặc Tính Của Tình Yêu Thương (Phần 4) (Mục Sư Đoàn Anh Tuấn)

9/27/2023
Tựa Đề: Những Đặc Tính Của Tình Yêu Thương (Phần 4); Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 13:7b; 1 Giăng 3:18; Tác Giả: Mục Sư Đoàn Anh Tuấn; Loạt Bài: Hội Thánh Đức Tin Greenville

Duration:00:37:23

Kiêu Ngạo Đi Trước, Bại Hoại Theo Sau (VPNS)

9/26/2023
Tựa Đề: Kiêu Ngạo Đi Trước, Bại Hoại Theo Sau; Kinh Thánh: Giê-rê-mi 48:14-34; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:09:12

Chính Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn (VPNS)

9/25/2023
Tựa Đề: Chính Các Ngươi Hãy Cho Họ Ăn; Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 14:13-21; Tác Giả: VPNS; Loạt Bài: Sống Với Thánh Kinh, Bài Học Kinh Thánh Hằng Ngày, Tĩnh Nguyện Hằng Ngày, Sống Với Thánh Kinh

Duration:00:06:27